http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Vardar AS

Buskerud fylkeskommune eier 100% av A-aksjene i Vardar AS som gir full styring med selskapet, herunder all rett til økonomisk avkastning. Fylkeskommunens investering i Vardar AS består dels av en aksjeinvestering og dels av en lånefordring.

Ihht aksjonæravtale av 2005 mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerud eier kommunene 99% av aksjekapitalen i form av B-aksjer uten styringsrett eller rett til avkastning. Aksjonæravtalen regulerer videre at dersom det i fremtiden ikke lenger avholdes valg til Buskerud fylkesting, skal Buskerud fylkeskommune overføre sine aksjer vederlagsfritt til selskapet. Dvs kommunene overtar verdiene. 

Selskapets forretningsområder består av Vannkraft, Vindkraft Norge / Sverige, Vindkraft Utland og Bioenergi. I revidert eierstrategi har fylkestinget vedtatt at kjernevirksomhet skal være «Vannkraftproduksjon og eierskap i Glitre Energi AS».

Selskapets verdijusterte egenkapital pr 31.12.16 var beregnet til 3,3 mrd kr (3,5 mrd kr pr 31.12.15); som en illustrasjon på virkelig nettoverdi på selskapet.

I tillegg til aksjeinvesteringen, har fylkeskommunen en lånefordring pålydende 507,5 mill kr. Lånet er gitt som et ansvarlig lån som står tilbake for øvrige kreditorer. Rentesatsen varierer med markedsforholdene og utgjorde 4,29 % for 2017. Budsjettert rente pr 2.1.2018 er 6 mnd nibor (0,95%) + 3 %-poeng = 3,95%. Lånet løper avdragsfritt frem til 2020.

Prognose på avkastning fra Vardar AS

Tabellen viser renter på ansvarlig lån og prognose for utbytte. Det er stor usikkerhet ved prognosene. 

Fylkesrådmannen viser til omtale av utbytte i økonomiplanen 2017-2020 og har disponert økningen i denne økonomiplanen til økt egenfinansiering i investering (2018) og økt avdrag som følge av forventet pålegg i ny kommunelov fra 2019 (lovendring under behandling i Regjeringen etter mottatte høringssvar).

Vardar AS fikk et resultat for 1. halvår 2017 på 29,4 mill kr (+9,7 mill kr pr 30.6.16) etter skatt. Dette er en økning på 19,7 mill kr sammenliknet med samme periode i 2016. Resultatet er preget av negativ verdiutvikling på valutaderivater (euro/nok), dvs resultatet ville vært bedre uten valutabindinger.

Prognoser for fremtidig resultater i Vardar er fortsatt preget av forventninger om lave kraftpriser. 

 

Ramfoss Kraftlag

Buskerud fylkeskommune har solgt 6,83% av sin opprinnelig eierandel på 36 % i Ramfoss Kraftlag. Kraftlaget er et § 27 samarbeid mellom Modum, Sigdal, Krødsherad og Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune har ikke ordinær styre- eller rådsplass etter forliket i 2003, men observatørplass. 

Redusert eierandel gir lavere løpende kraftinntekter. Disse er nedjustert i dette budsjettet fra 4 mill kr til 1 mill kr pr år. Den betydelige reduksjonen henger sammen med at en stor del av gjenværende eierandel er tilknyttet leveringsforpliktelse til offentlige gjeldsbrevkrafteiere (kommuner) til kostpris.

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 2. november 2017, oppdatert 2. november 2017.