Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget innbyr fylkestinget til å gjøre et slikt vedtak:

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

1. Budsjett for 2018 - 2021 vedtas med slike rammer:

Driftsbudsjett

forslag til driftsbudsjett

 

Investeringsbudsjett

forslag til investeringsbudsjett

 

Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht §6 i forskrift om årsbudsjett.

 

2. Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel 3 Mål og 4 Sektorenes planer og budsjett.

3. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av fylkesutvalget. 

Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket.

Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober).  

4. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.

5. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestilling av tjenester fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles av fylkestinget. 

 

 


Til toppen

Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 11. januar 2018.