http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Årets budsjettforslag viser at det de siste årene har vært jobbet godt med økonomien i Buskerud fylkeskommune. De utfordringer vi sto ovenfor ved de to forrige budsjettbehandlinger er løst, og økonomistyringen er god. Fylkesrådmannen vil i denne forbindelse berømme de mange ansatte som har vært gjennom en krevende omstilling. Deres innsats gir økt forutsigbarhet og trygghet for fremtiden.

Det er fortsatt nødvendig å holde en stram linje i den daglige driften for å sikre midler bl.a. til investeringer i skoler og økt satsing på samarbeid skole / arbeidsliv. Dette er viktig for å sikre velferden i Buskerud i fremtiden, og det er godt å se at vi nå har rom for å øke fokuset på dette. 

Budsjettet viderefører fjorårets tydelig prioritering av følgende områder:

1)            Satsing på yrkesrettet opplæring og samhandling med arbeidslivet knyttet til utdanning

2)            Sikre elevgrupper som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet

3)            Opprettholde et bredt skoletilbud i distriktene

4)            En opprusting av undervisningsbyggene til de videregående skolene

5)            Understøttelse av «det grønne skiftet»

 

Fremtidig inntektsvekst i budsjettet er nedjustert vesentlig som tilpasning til Regjeringens tydelige prioritering av primærkommunene fremfor fylkeskommunene i noen år fremover. Statsbudsjettet gav oss også noen uventede utfordringer i innspurten på budsjettarbeidet. Dette er særlig synlig på to områder:

 • Rentekompensasjonsordningen for investeringer i fylkesveier ble ikke videreført for nye prosjekter. Buskerud fylkeskommune hadde regnet med å bruke årlig 92 mill. kr på dette hvert år. Merbelastningen på budsjettet ved denne omleggingen blir ca. 8 mill. kr. i slutten av perioden.
 • Midler fylkeskommunen får fra staten til næringsutvikling reduseres vesentlig. Særlig gjelder dette de ikke øremerkede midler som reelt reduseres med over 70 % i tillegg til de vesentlige kutt som ble gjort i fjor.

Fylkesrådmannen ser det som nødvendig at fylkeskommunen fra sitt basisbudsjett kompenserer en del av disse bortfallene, men har ikke funnet midler til å erstatte alt det som Buskerudsamfunnet på denne måten mister i forslaget til statsbudsjett. Det faktum at fylkeskommunen i innspurten på budsjettet måtte finne noe midler til disse områdene, bidrar til at budsjettet ble noe strammere på andre områder enn det vi hadde planlagt, men det er ingen dramatikk i dette.

 

Nytenking i dag gir trygghet i fremtiden

Undersøkelser viser at så mange som 50% av dagens yrker er vesentlig redusert eller borte om 20 år. Samtidig står vi foran en stor eldrebølge. For å sikre arbeidsplasser og velferd i Buskerud i fremtiden må vi derfor foreta tydelige prioriteringer:

Utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse koblet opp mot arbeidslivets behov

 • Midlene til samarbeid skole / næringsliv økes fra 3 mill kr til 6 mill kr og deretter 9 mill kr.
 • Fagskolen Tinius Olsen prioriteres med en varig styrking på 3,7 mill kr fra 2018 i tillegg til økt utstyrsbevilgning. Buskerud bruker med dette nær 10 mill kr mer på drift av Fagskolen Tinius Olsen enn hva tilskuddet fra staten gir. Dette er viktig for å sikre næringslivet i Buskerud tilgang til relevant og fremtidsrettet arbeidskraft.
 • Rammen for investering i kostnadskrevende utstyr økes. På denne måten sikrer vi at flere elever får opplæring på moderne teknisk utstyr.
 • Samarbeidet skole / landbruksnæring styrkes ved at grønt fagsenter på Rosthaug videregående skole gis en fast basisfinansiering, og at internatet på Rosthaug utvides fra 40 til 60 plasser.
 • Det settes av midler til å legge en videregående skole for helsefag i direkte tilknytning til det nye sykehuset i Drammen. Dette er viktig for å sikre økt rekruttering til helsesektoren som i fremtiden vil trenge mye arbeidskraft. 
 • Prosjekt med å etablere skole for kunst og arkitektur på Strømsø føres videre. Her er det alt etablert lokaler for kunstnere, og skolen vil legge til rette for knoppskytingsbedrifter og økt verdiskapning. 
 • Fjorårets store satsing på midler til flere lærlinger videreføres. Antall løpende lærekontrakter vil ligge på ca. 2000.

Sikre høy yrkesdeltakelse

 • Prosjekter knyttet til samarbeid skole / arbeidsliv har vist seg svært nyttig og målrettet mot en del elevgrupper som står i fare for å falle utenfor. Det er derfor satt av midler til å styrke dette arbeidet.
 • Lærlingeordningene videreføres på høyt nivå.
 • Ung Invest AIB er et unikt og anerkjent tilbud utviklet i Buskerud. Tilbudet kan vise til gode resultater med å utvikle ungdom som står i fare for å falle utenfor utdanning og yrkesliv. Tilbudet er vår største ikke lovpålagte aktivitet, og fylkesrådmannen har derfor foretatt en tydelig prioritering ved å videreføre dette tilbudet. 

Opprettholdelse av et bredt skoletilbud i distriktene

 • Det koster å ha et desentralisert undervisningstilbud. Våre tre skoler i Numedal og Hallingdal har over tid et synkende elevgrunnlag. Fylkesrådmannen mener at disse tre skolene er våre viktigste distriktspolitiske virkemidler, og legger vekt på å opprettholde disse skolene med et godt utvalg av utdanningsprogram.

En opprusting av undervisningsbyggene til de videregående skolene

 • Skoleinvesteringsplanen som ble vedtatt sist år følges opp og fremdriften går som planlagt. 
 • I tillegg til planen settes det nå av midler til utvidelse av internatet på Rosthaug vgs., og midler til å bygge videregående skole sammen med nytt sykehus (ferdigstillelse 2024).
 • Det økte nivået på vedlikehold videreføres.

Understøttelse av «det grønne skiftet»

 • Det opprettholdes et godt busstilbud på tross av en utfordrende økonomi 
 • Over 70% av bussreisene foretas med biodrivstoff i 2017. Midlene til dette videreføres.
 • Strekningen Drammen-Mjøndalen blir etablert i vinter som Norges første busslinje med elektriske busser.
 • Det settes av midler til å starte regulær trafikk med førerløse busser på Kongsberg i 2019.

Med dette vil Buskerud markere seg som et ledende fylke i det grønne skiftet. 

 

Viken

Buskerud vil fra 2020 inngå i Viken fylke. Dette budsjett er derfor det siste som fremlegges uten vesentlig påvirkning fra den kommende regionreformen. Budsjettet viser god kontroll og styring inn mot regionreformen.

Det er satt av 7 mill kr i 2018 og 2019 i omstillingsmidler i forbindelse med regionreformen, i tillegg til de 45 mill kr de tre involverte fylkeskommunene får fra staten. Fylkesrådmannen er usikker på om dette er tilstrekkelig, ikke minst på grunn av kostnader ved fusjon og oppgradering av IKT-systemene. Vi vil derfor komme tilbake til en mer detaljert fremstilling av overgangsøkonomien i forbindelse med revidert økonomiplan i juni 2018. 

Administrative ressurser til etablering av Viken

Etableringen av region Viken vil kreve vesentlige administrative ressurser i 2018. Dette vil igjen redusere den interne kapasiteten til nye utredninger, saksfremlegg o.l. Ambisjons- og aktivitetsnivået i allerede igangsatte prosjekter og tiltak må også vurderes kritisk ut ifra samme perspektiv. Spesielt gjelder dette kapasiteten til ledere og tillitsvalgte/vernetjeneste.

Samtidig vil effekten av nye tiltak / nye utredninger internt i Buskerud ha svært begrenset effekt da de knapt nok vil kunne implementeres før region Viken er operativ med felles systemer. 

 

Avkastning fra Vardar AS

Det har de siste årene vært en del turbulens i økonomien grunnet utbyttenivå fra Vardar. Det har vært viktig og riktig for selskapets langsiktige posisjon at fylkeskommunen i 2017 ikke tok ut utbytte. Det er jobbet bra internt i selskapet, og utbytte vil komme fra 2018, men på et lavere nivå enn tidligere toppår. 

For å unngå fremtidig turbulens i driftsøkonomien som det vi opplevde i 2017, har vi i dette budsjettet ikke tatt inn utbytte fra Vardar i drift. Alle fremtidige utbytter er beregnet å gå til investeringer. Det gjelder bl.a. ny videregående skole i nytt sykehus, utvidet internat på Rosthaug videregående skole, og egenfinansiering av skoleprosjekter bl.a. på Kongsberg og Ringerike. 

 

Tidligere vedtatte omstillinger

Buskerud fylkeskommune har gjennomført betydelige innsparinger de siste to årene. Dette har vært krevende for mange ansatte, og fylkesrådmannen vil gi de ansatte ros for å ha taklet denne omstillingen. Tidligere vedtatte omstillinger og innsparinger er hittil gjennomført etter planen. Fylkesrådmannen ser imidlertid at noen innsparingstiltak som skulle gi ytterligere effekt i 2018 kan bli krevende for skolene. Dette skyldes at enkelte innsparinger som ble fremmet og vedtatt under budsjettbehandling for 2017 i praksis har brukt opp samme innsparingsmuligheten to ganger. Noe av dette kan i år og neste år løses med engangstiltak, men det foreslås å øke utdanningssektorens ramme med 7 mill. kr. fra 2018 slik at situasjonen ikke blir unødvendig utfordrende. 

Risiko

Fylkesrådmannen har ikke kunnet ta høyde for all risiko forbundet med fremtidig økonomisk planlegging. Særlige risikoområder og håndteringen av disse fremkommer i tabellen under. 

Risikomomenter Kommentar
Anslag på frie inntekter og vekst i årene fremover Fylkesrådmannen har redusert fremtidig realvekst i frie inntekter fra 1,0 % til 0,2% i langtidsbudsjettet, basert på signaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunene har de største demografiske utfordringene fremover og vil bli prioritert.
Pågående innsparingsprogrammer Arbeidet med innsparing og omstilling går så langt etter planen, men det er usikkerhet knyttet til faktisk måloppnåelse i 2018 på noen områder, særlig innenfor utdanning. Utdanningssektorens ramme styrkes med 7 mill kr hvert år uten binding. I tillegg vises til tidligere ubrukt omstillingsbevilgning på 10 mill kr.
Pensjonskostnader Det er budsjettert med økt ordinær premie til Statens pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. Dette er dekt inn med tilsvarende økning i premieavvik. Det er usikkerhet knyttet til denne finansieringsforutsetningen, særlig utover i planperioden. 
Gjeldsvekst og rentenivå

Buskerud fylkeskommune begynner å få en høy gjeld pr innbygger ifht eksempelvis Akershus og Østfold. Gjelden er en konsekvens av stor satsing på skoler, veg og utstyr. Gjeldsveksten fortsetter i økonomiplanperioden som en følge av fullføring av skoleinvesteringsplanen. Planen er fullfinansiert i vår økonomiplan, men fylkeskommunen tåler ikke vesentlig økning av rentenivå før det får større konsekvenser for driften. Derfor må total investeringsramme betraktes som en øvre ramme.

Rentenivået er fortsatt svært lavt. Fylkesrådmannen utnytter dette, men sikrer seg også delvis mot fremtidig renteøkninger. Det er lagt inn økt rente med totalt 0,9%-poeng i planperioden. I tillegg reduseres refinansieringsrisiko ved å øke andelen obligasjonslån/langsiktig finansiering. Disse har en høyere rente. Ved 1% renteoppgang vil årlig rentekostnader øke med ca 24 mill kr i 2018, økende til 34 mill kr i 2021.

Økt minimumsavdrag Ny kommunelov er til behandling i Regjeringen etter høringsrunde. Det forventes økt krav til minimumsavdrag på 20-30 mill kr. Fylkesrådmannen har foreslått økt avdragsbudsjett på 20 mill kr fra 2019. Fylkesrådmannen vil se på budsjettet på nytt når nye regler er vedtatt.
Utbytter fra Vardar AS Det er budsjettert med økte utbytter fra Vardar. Økningen er ikke disponert til ordinær drift på sektorene, men brukt til å øke egenfinansieringen i investeringsbudsjettet, økt avdragsbudsjett og noen nye investeringer.
Volum på tjenester

De to første årene er det ingen tegn i demografisk utvikling som tilsier behov for betydelig volumvekst på våre tjenester. Tidligere er det lagt inn budsjettøkning på utdanning knyttet til planlagt elevvekst i 2020/2021; til sammen 45 mill kr i 2021. Tannhelsetjenesten opplever en jevn vekst i aldersgruppen 0-18 år, men beløpsmessig er dette håndterbart. Det er usikkerhet ved fremtidig kostnader til fagopplæring, gjesteelever, voksenopplæring og elever i sosialmedisinske institusjoner.

Det er knyttet risiko til eksterne markedsforhold for Brakar AS; herunder indeksregulering av lønn, drivstoff og konsumprisutvikling.

Det er ikke inngått ny avtale om belønningsmidler for 2018-2021. Det tilbudet som kjøres i Buskerudbyområdet og som er finansiert av belønningsmidler, løper kun frem til sommeren 2018. Det er derfor knyttet risiko til videre drift av dette tilbudet frem til ny avtale om belønningsmidler er inngått.

Anslag på investeringsprosjekter Investeringsprosjekter er med noen unntak prisjustert. I tillegg er det planlagt med reserver på de store byggeprosjektene. Dersom det tilkommer nye krav eller andre endringer som medføre økte kostnader, må planen ses på, da total investeringsramme anses som øvre grense ifht fylkeskommunens økonomiske bæreevne. 

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 11. januar 2018.