http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Visjon:

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SKAPER RESULTATER GJENNOM SAMHANDLING

Oppgavene Buskerud fylkeskommune er satt til å løse, dekker mange ulike samfunnsområder. Disse løses best ved god samhandling både innad i egen organisasjon og sammen med Buskerudsamfunnet. 

 

Fylkestinget vedtok i april 2017 «Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune». Denne gir føringer for fylkeskommunens prioriteringer. Målene i strategisk plan legges derfor til grunn for økonomiplanen. Mer detaljerte mål og strategier som også innebærer økonomisk prioriteringer og forpliktelser er politisk vedtatt i en rekke planer og strategier.

 

Et sterkt og bærekraftig Buskerud med evne til endring

Fylkestinget har satt bærekraft og evne til endring som ambisjon for Buskerud fylkeskommune. Samfunnsutviklingen og etableringen av Viken vil i særlig stor grad utfordre fylkeskommunens evne til omstilling. Hensynet til klima- og miljø, folkehelse, FoUI og ulikheter innad i Buskerud er fastsatt som gjennomgående premisser for all aktivitet i fylkeskommunen. 

Dette realiseres gjennom økonomiske prioriteringer og hvordan innholdet i tjenestene tilrettelegges. Det skal ivaretas både innenfor den enkelte sektor og på tvers av sektorene i de aktiviteter og handlinger som gjennomføres innenfor budsjettets rammer. I denne økonomiplanen gjenspeiles dette i sektorbudsjettene i kapittel 4 og i sektorovergripende utviklingsmidler i kapittel 4.2. 

 

Mål for perioden

Målene under er vedtatt i «Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune». Hva sektorene skal gjennomføre i budsjettperioden for å nå vedtatte mål beskrives i budsjettet for hver enkelt sektor.

 

1. Buskerud som et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke

1.1. En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk og muligheter

1.2. Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives

1.3. Areal-, natur- og kulturressurser forvaltes i et langsiktig bærekraftig perspektiv

1.4. Arealbruk som reduserer transportbehov

1.5. Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling

1.6. Et rikt kunst- og kulturliv 

 

2. Kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsliv

2.1. Opplæringstilbud skal være sammenhengende og fleksibelt og forberede for fremtidens arbeidsliv

2.2. Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og høyt nærvær

2.3. Alle skal oppleve mestring og faglige utfordringer hver dag

 

3. Økt verdiskaping og produktivitet

3.1. Tydeliggjøre regionenes fortrinn og bygge på disse

3.2. Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse

3.3. Økt kompetanse blant voksne i et livslangt perspektiv

 

4. Trafikksikker, effektiv og miljøvennlig transport

4.1. Ta veksten i personbiltrafikk i byområder og tettsteder med sykkel, gange og kollektivtrafikk 

4.2. Halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken innen 2023 (fra 2014) 

4.3. Ivareta vegkapitalen og redusere forfallet på fylkesvegnettet

4.4. Øke framkommeligheten for pendlere og næringslivets transporter

4.5. Redusere klimagass, lokal luftforurensing og støy 

 

5. God økonomi og innovasjon i forvaltningen 

5.1. Bærekraftig økonomi som sikrer handlingsrom

5.2. En sterk posisjon i utviklingen av en Viken

5.3. Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter 

5.4. Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder

5.5. Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester 

5.6. Frigjøre ressurser ved å ta i bruk ny teknologi

5.7. Innkjøp som fremmer klima- miljø og innovasjon

5.8. Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 2. november 2017.