http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Mål og prioriteringer


Trafikksikker, effektiv og miljøvennlig transport (mål 4 i strategisk plan)

Prioriteringer fra strategisk plan:

 • Kollektivtransport i byområdene 
 • Ivareta vegkapital og redusere vedlikeholdsetterslep
 • Gange og sykkel i by- og tettsteder og på skoleveg
 • Trafikksikkerhet 

 

Mål 4.1: Ta veksten i personbiltrafikk i byområder og tettsteder med sykkel, gange og kollektivtrafikk 

 • Fylkeskommunen deltar aktivt i arbeidet med revidert Buskerudbypakke 2. En revidert Buskerudbypakke 2 skal behandles politisk i løpet av første halvdel av 2018. 
 • Felles plansamarbeid i Ringeriksregionen er etablert. Fylkeskommunen styrker ressursene for å bidra tungt i planarbeidet med å utvikle Ringeriksregionen. Fylkeskommunen har blant annet ansvar for å gjennomføre en transportanalyse i 2018 som en delutredning i områdeplanen for Hønefoss. 
 • Det vil bli gjennomført gang- sykkelvegprosjekter for i alt 36 mill kr i kommunene Nes og Drammen i 2018. Gang- og sykkelvegene er viktige skoleveger.
 • I Lier, Drammen, Hemsedal og Gol vil det bli gjennomført mindre tiltak for å sikre skolevegene.

 

Mål 4.2: Halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken innen 2023 

 • Gjennom tilskuddsordningen for kommunale trafikksikkerhetstiltak vil det i 2018 bli delt ut ca. 4,5 mill. kr. til kommuner i Buskerud til ulike tiltak for å bedre trafikksikkerheten på skoleveger. I tillegg skal det deles ut midler til trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner.
 • Prosjektet Trafikksikker kommune videreføres i samarbeid med Trygg Trafikk, med mål om å få kommuner til å jobbe helhetlig med trafikksikkerhet innenfor kommunens ansvarsområder. Planlegges sertifisering av 1 – 2 trafikksikre kommuner i 2018 
 • Prosjektet TA VARE videreføres i 2018, samt markering av Trafikkofrenes dag og arrangering av Trafikksikkerhetskonferansen.
 • Planlegging av omfattende trafikksikkerhetstiltak på fv. 40 gjennom Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg igangsettes, samt gjennomføring av tiltak på fv. 241 i Ringerike og fv. 280 i Modum. 

 

Mål 4.3: Ivareta vegkapitalen og redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet 

 • I 2018 vil ca 100 km av fylkesvegnettet bli asfaltert.
 • Det vil bli gjort forarbeid til asfaltering samt utbedring av stikkrenner/kulverter på ca. 10 mill kr. Tiltakene koordineres i tråd med asfaltprogrammet.
 • Innenfor investeringsrammen til fylkesveger vil vedlikeholdsetterslepet tas igjen på deler av fv.31 Nordbyveien og fv.319 Svelvikvegen i Drammen, fv.51 Golsfjellet, fv.192 Haslerud- Fyrandsbråten, oppstart bygging av fv.285 Asdøla bru og fv.280 Hervik bru- samt deler av fv.282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.
 • Fylkesvegnettet vil bli driftet på et forsvarlig nivå, og vedlikeholdsetterslepet vil netto tas igjen med 35 mill kr. 
 • 10% av gang og sykkelvegene langs fylkesvegnettet skal vedlikeholdes og reasfalteres i 2018.  

 

Mål 4.4: Øke framkommeligheten for pendlere og næringslivets transporter 

 • I 2018 fullføres ombygging av fv.282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Dette er viktig for næringslivets framkommelighet i og rundt Drammen sentrum.
 • Fylkeskommunens innsats for å ivareta vegkapitalen og ta igjen forfallet på fylkesvegnettet i Buskerud er svært viktig for næringslivets transporter.
 • Det vil igangsettes arbeid med å prioritere bussene i viktige kryss i Drammen.

 

Mål 4.5: Redusere klimagass, lokal luftforurensing og støy 

 • El-busser på linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen vil settes i drift i 1. tertial 2018 og gir samtidig økt frekvens på linjen.
 • I Drammensregionen, på Ringerike og i Røyken og Hurum kjøres bussene på fossilfritt drivstoff, og dette utgjør over 70 % av bussreisene i fylket. Drivstoffet gir betydelig reduserte klimagassutslipp, og kan også redusere de lokale utslippene av skadelige partikler og nitrogenoksider.

 

Bidrag til andre mål i strategisk plan der andre sektorer har hovedansvaret 


Buskerud som et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke (mål 1 i strategisk plan)

1.2 Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives 

 • Aktiv deltagelse i Buskerudbyen og utvikling av Buskerudbypakke 2.
 • Deltagelse i felles plankontor i Ringeriksregionen og medvirkning i planarbeidet i Ringeriksregionen og områderegulering for Hønefoss.
 • Bidra til å utvikle trygge og trivelige tettsteder.

 

Økt verdiskaping og produktivitet (mål 3 i Strategisk plan)

3.1 Tydeliggjøre regionenes fortrinn og bygge på disse

 • Drifte og vedlikeholde og utvikle fylkesvegnettet

 

 

Budsjett


Driftsbudsjett 

Samferdselsavdelingen 

 

Budsjettrammen dekker driftsutgifter til ni årsverk i samferdselsavdelingen og drift av hovedutvalget for samferdsel. Den inneholder også kontingent til Buskerudbysamarbeidet og noe midler til utredninger. Tildeling av taxi løyver er også en av avdelingens oppgaver. Rammen dekker økte ressurser til samferdselsavdelingens deltagelse og bidrag på regionalt felles plankontor i Ringeriksregionen.

Kommentarer til endringene:

1. Det budsjetteres med 2,25 % sykelønnsrefusjon.

 

Kollektivtransport

 

1. I statsbudsjettet 2018 øker mva-satsen for persontransport fra 10 % til 12 %. Det gis kompensasjon til Brakar for at billettprisene ikke må økes grunnet dette.

2. Krav til mindre budsjettilpasning foreslås dekket gjennom en økning i pris på ungdomskort fra 310 kroner til 320 kroner for en 30 dagers periodebillett. Prisen har kun økt med 10 kr siden 2009.

3. Dette er drift el-buss og økt frekvens linje 51, samt drift av sanntidsinformasjonssystemet.

Det er ikke inngått ny avtale om belønningsmidler for 2018-2021. Det tilbudet som kjøres i Buskerudbyområdet og som er finansiert av belønningsmidler løper kun frem til sommeren 2018. Det er derfor knyttet risiko til videre drift av dette tilbudet frem til ny avtale om belønningsmidler er inngått. I 2017 fikk Brakar et forskudd på 3,5 mill. kroner fra fylkeskommunen, som et forskudd for belønningsmidler fra 2018, til el-bussprosjektet. Dette forventes dekket av belønningsordningen for 2018-2021. Fra ny belønningsordning for 2018-2021 søkes det også dekket 7,5 mill. kroner til ladeinfrastruktur til el-buss. 

Hovedutvalget for samferdselssektoren vedtok å bevilge inntil 500.000 kr fra hovedutvalgets disposisjonskonto til drift av Hallingbussen ut året 2017. Det er ikke markedsmessig grunnlag for videreføring av ruta, og det er derfor ikke funnet rom for videre driftsstøtte til Hallingbussen i budsjett for 2018.

 

Fylkesveger drift

Spesifisering av rammeendring

 

Driftsmidlene til fylkesveger omfatter midler til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet samt til ferje og fylkets trafikksikkerhetsutvalg. 

Kommentar til endringene:

1. Budsjett for fergen Svelvik - Verket er tilpasset reelle kostnader og redusert med 1,5 mill. kr. Fylkeskommunen taper ca 7 mill kr hvert år grunnet endringer i tildelingskriteriene for ferger/båttransport i statsbudsjettet. Kostnadene til ferge har de siste årene ligget ca 1,5 mill kr under vedtatt budsjett.

Målet om å ivareta vegkapitalen oppnås ved å bevilge tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet slik at vedlikeholdsetterslepet ikke øker. Rammen for Statens vegvesen vil være ca. 329,4 mill kr i 2018.  I henhold til beregninger fra Statens vegvesen (MOTIV) skulle bevilgningene til drift og vedlikehold ligge på ca. 433 mill. kr. Dette er beregninger som regjeringen ikke hensyntar i sine bevilgninger til fylkeskommunene.

Rammene er tilstrekkelige for å dekke driftsutgifter på fylkesvegene, men er isolert sett ikke store nok for å ivareta vegkapitalen. 

Total ramme til fylkeskommunene for vegformål i statsbudsjettet for 2018 (1,65 mrd kr) er større enn det som er lagt til grunn som gjennomsnittlig årlig bevilgning i nasjonal transportplan (1,33 mrd kr) grunnet ekstra bevilgninger til tunnelsikkerhet. Fylkesrådmannen forventer at årlig ramme til fylkeskommunene blir redusert i 2020/21 når tunnelsikkerhetsprogrammet antas å være ferdig. Buskerud får 3,35 mill kr til tunnelsikkerhet i 2018.

 

Investering 

Spesifisering av rammeendring 

 

2018 vil bli det første året med nytt handlingsprogram for samferdsel som går fra 2018 til 2021. De økonomiske rammene som vedtas i denne økonomiplanen legges til grunn for handlingsprogrammet. 

Kommentar til endringene:

1. I tertialrapportene for 2017 er bevilgningene til fylkesveger redusert med 70,9 mill kr til prosjekter som ferdigstilles senere enn planlagt. Reduksjonen tilbakeføres vegbudsjettet når prosjektet forventes gjennomført.

2. Investeringer reduseres i 2018 og 2019, og overføres til drift el-buss og økt frekvens linje 51, samt drift av sanntidsinformasjonssystemet.

3. I statsbudsjett 2018 er statlig rentekompensasjon fjernet for nye låneopptak. Dette medfører reduksjon i budsjettet på 92 mill. kr årlig i Buskerud. Beløpet stod tidligere som eget beløp i hovedoversikten for investeringsbudsjettet, men beløpet er nå fjernet.

4. BFK har kompensert bortfall av rentekompensasjonsordningen ved å finansiere avdragene på 50 mill. kr. I tillegg er det omdisponert 1 mill. kr i driftsmidler til 10 mill. kr investeringsmidler.

5. I 2. tertial 2017 ble 14,1 mill. kr fra varige innsparinger fra prosjekter i regi av SVV avsatt til fond. Dette foreslås tilbakeført i 2018 for å redusere effekten av bortfall av ny rentekompensasjon. 

 

Nøkkeltall 

 

Mål 2018

Kommentar

Netto Vedlikeholdsetterslep- innhenting

35 mill kr

Måltallet viser det som tas igjen på enkeltstrekninger i investeringsbudsjettet, oppstart bygging nye bruer men samtidig økt vedlikeholdsetterslep grunnet lav driftsramme.

Ny asfalt fylkesveger

100 km

Kombineres med forsterket midtmarkering der dette er mulig

Ny asfalt gang- og sykkelveger

10% av gang og sykkelvegene langs fylkesvegnettet skal vedlikeholdes og reasfalteres

 

Redusere antall drepte og hardt skade

Maks 34 drepte og hardt skadde innen 2023

0-visjonen. Halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023, basert på gjennomsnittet fra 2008 – 11.

Økning i buss-passasjerer i Buskerud

1 % passasjervekst

Dette gjelder busser Brakar har ansvaret for

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 1. november 2017, oppdatert 2. november 2017.