http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Klima, miljø og folkehelse

Fylkeskommunen deltar aktivt i Buskerudbyarbeidet og i utarbeidelse av Buskerudbypakke 2. Målet med Buskerudbypakke 2 er å oppnå 0-vekst i persontransport med bil. Det satses på å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. Dette er viktig for klima, miljø og folkehelse. 

I samferdselsbudsjettet er det prioritert å tilrettelegge for trygge skoleveger og trygge og trivelige tettsteder. Hensikten er at barn kan gå og sykle til skolen på en trygg måte og få tettsteder som er mer tilrettelagt for gange og sykkel.

Av bussene som Brakar har ansvaret for, kjøres ca. 70% på fossilfritt drivstoff. I 2018 innføres elektriske busser på strekningen mellom Mjøndalen og Drammen. Det legges også opp til å anskaffe autonom buss som bidrag til et prøveprosjekt i Kongsberg.

Utdanning av ungdom og voksne gjennom videregående opplæring, fagskoleopplæring, folkehøyskole og avklaringstilbud, og samarbeid med kommunene om skolehelsetjenesten bidrar til god folkehelse og til å bygge kunnskap knyttet til tema klima og miljø. 

Klima og miljø styrkes gjennom arbeidet i programmet Grønn vekst, der gode miljøtiltak kan utvikles med støtte fra regionale utviklingsmidler. Grønn transport er prioritert gjennom fylkeskommunens arbeid med tilgang på hurtigladeinfrastruktur, samt samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører innen biogass og biodrivstoff. Som offentlig utbygger arbeider fylkeskommunen nå med å minske eget fotavtrykk ved blant annet å stille krav til fossilfrie byggeplasser.

Det er i dag ca 190 el-ladestasjoner på egne eiendommer. Olje som energikilde utfases nå i 2017. Det er arbeidet med en samlet plan for reduksjon av energiforbruk i alle egne bygg. Arbeidet videreføres gjennom postene for vedlikeholdsarbeid og ombygginger. Fremtidige utbyggingsprosjekter utredes for passivhus/plusshus. En utredning om å oppgradere alle bygg til plusshus legges frem for politisk behandling i desember.

 

Forskning, utvikling og innovasjon

Fylkeskommunene er avhengig av et tett samarbeid med næringslivet, offentlig sektor og akademia for å fremme forskning, utvikling og innovasjon i Buskerud. Særlig spiller kompetansemeglerne i prosjektet FORREGION en viktig rolle i å stimulere til flere FoUI-midler til Buskerud. Innovasjon Norge stimulerer til flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse, og fylkeskommunen er i ferd med å inngå enda tettere samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge for å generere flere samarbeidsprosjekter innen FoUI i fylket. 

Ulike samarbeidsprosjekter mellom videregående skoler og arbeidsliv, og samarbeidsprosjekter mellom Fagskolen Tinius Olsen og arbeidslivet stimulerer nyskaping og faglig utvikling både i arbeidslivet og i opplæringen av elever, lærlinger og fagskolestudenter. Fagskolens arbeid med å undersøke og utvikle nye fagskoletilbud som er etterspurt i privat eller offentlig arbeidsliv, vil bidra til å styrke konkurransekraft for bedrifter og velferdstilbud til innbyggerne.

Buskerud er blant de fremste i landet når det gjelder klimavennlig busstransport. Ved innføring av elektriske busser i normal drift våren 2018 ligger vi langt framme i utviklingen på landsbasis. Fylkeskommunen deltar i prøveprosjekt med utvikling av autonome busser i samarbeid med Kongsberg kommune og næringsparken på Kongsberg. Fylkeskommunen vil gå til innkjøp av en autonom buss som skal testes ut på strekningen mellom kollektivknutepunktet og næringsparken. Prøveprosjektet er et svært viktig bidrag til innovasjon i utviklingen av selvkjørende kjøretøy.

 

Ulikheter i Buskerud

God bredde i det videregående opplæringstilbudet i hele Buskerud er prioritert. Det er viktig å kunne tilby innbyggerne ønsket utdanning og å bidra til å dekke arbeidslivets behov for kompetanse og arbeidskraft i de ulike delene av Buskerud.

Målrettet arbeid med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud vil føre til økt sysselsetting og bedre lokalsamfunn for alle, også i distriktene. Likeså skal arbeidet i Norsk senter for flerkulturell verdiskaping bidra til økt verdiskaping og mindre ulikheter i det flerkulturelle Buskerud. 

De store forskjellene i Buskeruds bosetting fra by til distrikt innvirker sterkt på samferdselsstrukturen. Over 60% av fylkesvegnettet i Buskerud er lavtrafikkert. Samtidig har vi fylkesveger med svært høy trafikk i byområdene. Spredt bosetting i distriktene gjør at bilen er det viktigste transportmiddelet. I byområdene er det køproblemer og miljøutfordringer. Det er derfor viktig å få flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt. Utvikling av kollektivtransport vil derfor bli høyt prioritert i byområdene i Buskerud, men i distriktene vil kollektivtransporten ha hovedvekt på skoletransport.

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 2. november 2017.