http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Mål og prioriteringer


God økonomi og innovasjon i forvaltningen (mål 5 i strategisk plan)

Mål 5.1: Bærekraftig økonomi som sikrer handlingsrom

 • Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 %
 • Gjeldsgraden (ekskl pensjon) skal over tid være lavere enn 120 % av driftsinntektene
 • Driftsfondet skal være en buffer mot svingninger i skatteinntekter, endrede statlige finansieringsrammer, renteøkninger, pensjonskostnader og evt andre avvik i driften. Fondet bør ha en størrelse på minst 5% av frie inntekter (skatt og rammetilskudd).

 

Mål 5.2: En sterk posisjon i utviklingen av en ny region

 • Det avsettes ressurser til Buskeruds arbeid med å utforme Viken
 • Gode metoder og verktøy for utviklings- og innovasjonsprosjekter som kan brukes i utviklingen av Viken

 

Mål 5.3: Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter

 • Fylkeskommunen skal samarbeide med kommuner og politi om beredskapsplanlegging og øvelser. Det skal gjennomføres minst en skrivebordsøvelse på de videregående skolene hvert år. Samarbeidet med kommunene er formalisert gjennom etablerte samarbeidsavtaler om kriser og beredskap i de kommunene der vi har videregående skoler.
 • Bygge opp relasjoner til våre leverandører gjennom konstruktive møteplasser og felles forståelser for inngåtte avtaler
 • Følge opp inngåtte partnerskapsavtaler med kommuneregionene.
 • Vurdere vårt medlemskap i Vestregionen og Osloregionen

 

Mål 5.4: Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder

 • Gjennom et målbevisst arbeid med klart språk for alle ansatte skal vi skrive slik at 16-19 åringen forstår tekstene våre.
 • Helhetlige og sammenhengende digitale tjenester for å møte elever, innbyggere og næringslivets behov

 

Mål 5.5: Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester

 • Bidra i implementering av elevtjenesten.no og videreutvikle den til å inneholde flere digitale elevtjenester enn det som eksisterer i dag.
 • Utvikle sterk samhandlingskultur i avdelingene, og kompetanse på tverrfaglig samarbeid hos de ansatte og med samarbeidspartnere. 

 

Mål 5.6: Frigjøre ressurser ved å ta i bruk ny teknologi

 • Øke bruken av E-handel, EHF-faktura (70-80%), digital skjemaflyt 
 • Automatisere saksbehandling gjennom sømløse løsninger

 

Mål 5.7: Innkjøp som fremmer klima- miljø og innovasjon

 • Gjennomføre vedtatt innkjøpsstrategi m/handlingsplan
 • Gjennomføre minst 1 «Innovativ anskaffelse»

 

Mål 5.8: Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver

 • Gjennom å være en robust organisasjon tilpasset både dagens og morgendagens muligheter og utfordringer.
 • Være tidlig ute med ny utprøvd teknologi og med nødvendig kompetansehevende tiltak
 • Være en organisasjon som kjennetegnes av kvalitet i tjenester og forvaltning

 

 

Budsjett


Driftsbudsjett

 

Kommentar til endringene:

1. Økt satsning på fellesprosjekter på tvers av sektorene innen utdanning og næring; særlig samhandling skole / arbeidsliv.

2. Se ft 41/17. Det gis kompensasjon i inntil tre år for effektuering av effektivisering vaktmestre/driftspersonell, særlig knyttet til drift og vedlikehold av kjøretøy. 

3. I ØP 2017 ble det vedtatt å overføre alle resterende vaktmestre ute på enhetene til bygge- og eiendomsenheten, men budsjettet ble ikke flyttet. I ØP 2017 ble imidlertid ikke budsjettet for vaktmestre flyttet mellom avdelingene. Det gjøres nå.

4. I sammenheng med omorganisering av vaktmestertjenesten ble det også vedtatt et effektiviseringsmål for utdanningsavdelingen. Effektiviseringsmålet må også overføres til bygge- og eiendomsenheten.

5. Det budsjetteres med 2,25 % sykerefusjon.

6. Det foreslås ekstra bevilgning for kostnader i forbindelse med regionreform for administrasjonen og politikere, jf fu 75/17.

7. KS har OU – midler som det kan søkes om til å arrangere kurs og lederopplæring.

8. Generelt innsparingskrav.

9. Fylkesrådmannen har inngått ny bankavtale høsten 2017. På grunn av markedssituasjonen er rentevilkårene i ny avtale vesentlig dårligere enn gammel avtale. Fylkeskommunen har høy likviditet. På grunn av lavere innskuddsrente i bank blir det mer attraktivt å bruke alternative plasseringsstrategier som vil motvirke noe av effekten av lavere bankrente. Totaleffekten av disse to forholdene er budsjettert under renteinntekter. 


Budsjett for tilsyn og kontroll

Kontrollutvalget har bedt om ramme for 2018 på 3,925 mill kr, inkl. budsjett for kontrollutvalgssekretariat og revisjon. Dette er nesten 1 mill kr mer enn rammen bestemt av fylkestinget i desember 2016. Det var også i desember 2016 en vesentlig forskjell mellom kontrollutvalgets innstilling og fylkestingets vedtak, se vedtakspunkt 13 i økonomiplan 2017 – 2020. Kontrollutvalget har videreført sitt opprinnelige forslag for 2017. I tillegg har kontrollutvalget bedt om at det avsettes ytterligere midler til forvaltningsrevisjon for å gjennomgå erfaringer og resultater sett i forhold til de effektiviserings- og omorganiseringsprosesser fylkeskommunen er og har vært gjennom. 

Fylkesrådmannen har i dette budsjettforslaget videreført det nivået som fylkestinget opprinnelig vedtok for 2017, slik at samlet budsjett for tilsyn og kontroll er på 2,968 mill. kr (prisjustert til 2018-kroner). 

Kontrollutvalget er direkte underlagt fylkestinget, og fører tilsyn og kontroll med fylkesrådmannens aktivitet. Budsjettnotatet fra kontrollutvalget følger derfor som vedlegg til saksframlegget om økonomiplan. 

 

Investering

Det foreslås følgende investeringsbudsjett for sentraladministrasjonen. De store skoleinvesteringsprosjektene gjennomføres av bygge- og eiendomsenheten som er underlagt stabs- og kvalitetsavdelingen. Disse prosjektene er derfor listet opp her og ikke under utdanning.

 

Kommentarer til postene:

1. Felles post til løpende infrastrukturtiltak for IKT fellesutgifter inkl. utdanning. Posten har hatt et mindreforbruk over flere år. I forbindelse med regionreformen må det påregnes lavere utviklingshastighet på egne prosjekter. Posten er derfor redusert i 2018 og forventet mindreforbruk fra 2017 på 5,7 mill kr inndras. Posten inneholder også gjenstående 2,5 mill kr av tidligere bevilgning til effektiviserings- og automatisering av prosesser i forbindelse med tidligere års effektiviseringsvedtak.

2. Videreføring av post for bærbar pc til alle elever.

3. Visma Flyt Skole er et nytt omfattende skoleadministrativt system. Fylkestinget har tidligere gitt bevilgninger til dette. Prosjektet er forsinket i forhold til tidligere vedtatte plan. Bevilgningen er justert for ny fremdriftsplan og fordelt over flere år enn tidligere.

4. Fylkestinget har tidligere lagt inn bevilgning til årlig egenkapital til fylkeskommunens pensjonskasse. Fylkesrådmannen mener at Viken må få en felles pensjonsløsning. De tre fylkeskommunene har i dag hver sin leverandør. Det foreslås ikke bevilget ny egenkapital inntil dette spørsmålet er avklart.

5. Videreføring av årlig budsjettpost for oppgradering/inneklima/enøk/div. ombygginger av fylkeskommunens bygg.

6. Videreføring av vedtak i økonomiplan 2017 om installasjon av solcellepanel på egne bygg.

7. Det er i 2017 gjort flere tiltak for å endre klassestørrelse fra 15 til 20 elever i enkelte fag og på enkelte skoler. For 2018 gjenstår det eventuelle tiltak for studieprogram for helse og oppvekst på Hønefoss vgs samt ombygging for å gjøre tilsvarende også for elektrofag. Det settes av midler til nødvendige bygningsmessige tiltak mm for å få til dette. 

8. Beløpene i investeringsplanen inneholder kun byggkostnadene. Denne posten skal dekke nødvendig oppgradering av utstyr og inventar i forbindelse med tiltakene. Posten er redusert med 15 mill kr totalt i forhold til ØP 2017. Midlene er delvis brukt til å styrke innsatsen til kostnadskrevende utstyr videregående skoler, til utstyrsinnkjøp på Fagskolen Tinius Olsen og til prosjekteringsmidler videregående skole i forbindelse med nytt sykehus.

9. I forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen/Lier utredes det etablering av ny skole i forbindelse med sykehuset som kan dekke tilbud innen helsefag og andre tilknyttede fag. Planleggingstiden for nytt sykehus er mye lengre enn det som er normalt for et skolebygg, men skal dette gjøres, må ny skole planlegges i samme takt som sykehuset.

10. Overførte midler fra 2017. Det vises til ft 73/17

11. Overførte midler fra 2017. Det vises til ft 73/17

12. Overførte midler fra 2017. Det vises til ft 73/17

13. Nytt verksted/garasje/lager for skolens opplæring i Vg2 Arbeidsmaskiner, samt opplæring i reparasjon/vedlikehold av annet maskinelt utstyr til bruk for elever i bl a studieprogram for naturbruk. Bygget kal også brukes til oppbevaring av skolens utstyr innendørs.

14. Fylkesrådmannen foreslår å utvide internatet på Rosthaug vgs avd. Buskerud fra 40 til ca 60 plasser for å styrke skolens rolle som næringsaktør og opplæringsarena.

15. Fylkestinget vedtok i sak i økonomiplan 2017 - 2020 å gjøre om tidl. Strømsø vgs til en temaskole for arkitektur, kunst og design. Det vil foreligge en prosjektrapport våren 2018 om dette. Prosjektrapporten vil også omtale eventuelle ekstra investeringsbehov utover det som er nevnt i punkt 18.

16. Utvidelse/oppgradering av Ringerike vgs som vedtatt i investeringsplanen des. 16

17. Samlokalisering/oppgradering av Kongsberg vgs som vedtatt i investeringsplanen des. 16.

18. Oppgradering av Strømsø vgs for igjen å kunne ta imot elever når fylkeskommunen får en elevtallsvekst etter 2020. Skolen har stått ubrukt som videregående skole siden 2011. Fylkestinget har fattet vedtak om temaskole. Eventuelle endrede investeringsbehov vil fremkomme i en prosjektrapport som forventes ferdigstilt våren 2018. Se punkt 15. På grunn av vedtaket om temaskole, er prosjektet fremskyndes ett år i investeringsplanen.

19. Bevilgning til utvidelse av Lier vgs for å ta imot forventet elevtallsøkning fra år 2020. Prosjektet må ses i sammenheng med eventuell ny videregående skole i forbindelse med nytt sykehus.

20. Bevilgning til utvidelse av Røyken vgs i for å ta imot forventet elevtallsøkning fra år 2020. Prosjektet må ses i sammenheng med planlagt utbygging av videregående skoler i Asker samt eventuell ny skole tilknyttet nytt sykehus før prosjektet reelt starter opp.

21. I investeringsplanen er det satt av en årlig sum for fortløpende å løse HMS-utfordringer som oppstår.

22. I investeringsplanen er det satt av en årlig sum for omrokkering av skolebygg ved behov.

23. Kostnadsanslagene i ny investeringsplan er fra høsten 2016. Fylkesrådmannen foreslår at det enkelte prosjekt ikke prisjusteres direkte. Summen av prisjusteringene settes av i felles post til fylkesutvalgets disposisjon, slik at fylkesutvalget kan justere den enkelte kostnadsramme etter behov.

Det er i budsjettforslaget ikke satt av midler til nytt fylkeshus eller oppgradering av eksisterende fylkeshus.

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 1. november 2017, oppdatert 2. november 2017.