http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Mål og prioriteringer

 

Kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsliv (mål 2 i strategisk plan)

Prioriteringer fra strategisk plan:

 • Tilstrekkelige ressurser til at kvalitet i videregående opplæring gir økt andel som fullfører og består med godkjent kompetanse.
 • Rekruttering av nye lærebedrifter slik at alle kvalifiserte søkere kan tilbys læreplass.
 • Videregående opplæringstilbud i kommuneregionene som møter arbeidslivets lokale behov
 • Skape opplæringsløp i samarbeid med næringslivet.• Samarbeid med helseforetak og kommuner om helsefaglig opplæring.
 • Dimensjonering av opplæringstilbudene i områder med befolkningsvekst.
 • Avklaringstilbud til ungdom som ikke er i ordinær videregående opplæring (bl.a UngInvest AIB).
 • Ressurser til utvikling av digital kompetanse og digitale løsninger.
 • Innovasjon og entreprenørskap i opplæringen.
 • Karriereveiledning og voksenopplæring.
 • Fagskoletilbud som ivaretar regionale behov.

 

Mål 2.1: Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

 • Nye kontrakter og løpende kontrakter er henholdsvis minst 1.100 og 2.055.
 • Andel som slutter i videregående skole årlig er mindre enn 4% på fylkesnivå. Skolene har minst samme nivå eller lavere andel sluttere enn forrige skoleår.
 • Andel som hever lærekontrakt er mindre enn 5,5% samlet.
 • Andelen yrkesfagelever i Vg2 foregående år som er i lære året etter er minst 38,5% på fylkesnivå. 
 • Andelen yrkesfagelever i Vg2 foregående år som ikke er i videregående opplæring året etter er lavere enn 25,6%.
 • Det er forpliktende samarbeid mellom grunnskole og videregående på relevante nivåer.
 • Skolen sikrer kvalitet i vekslingene med arbeidslivet gjennom forpliktende samarbeid og tett oppfølging.
 • Opplæringen forbereder for arbeidsliv eller videre studier gjennom å fremme gode holdninger, inngå i relevant samarbeid, og anvende oppdaterte arbeidsmetoder og verktøy. 
 • Handlingsrommet i lov og forskrift tas i bruk for å gi fleksible og tilpassede opplæringsløp.

Relevante resultater fra elevundersøkelsen og fra lærlingundersøkelsen indikerer grad av måloppnåelse for de fire siste delmålene.

 

Mål 2.2: Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og høyt nærvær

 • Gjennomsnittlig dags- og timefravær på fylkesnivå skal være lavere enn hhv 6 dager, og 16 timer. Skolenes fraværstall er på nivå med eller lavere enn dags- og timefravær fra forrige skoleår
 • Alle i læringsfellesskapet har innflytelse på egen arbeidssituasjon og læring.
 • Den enkeltes sterke sider, faglig, sosialt og personlig får oppmerksomhet i elev- og medarbeidersamtaler og blir brukt i det daglige læringsarbeidet.
 • Alle deltakere i læringsfellesskapet er bevisst sine roller og utvikler egen praksis i samspill med andre. Kollektivt utviklingsarbeid prioriteres. 

Relevante resultater fra elevundersøkelsen, lærlingeundersøkelsen, lærebedriftsundersøkelsen og personalundersøkelsen indikerer grad av måloppnåelse for de tre siste delmålene.

 

Mål 2.3: Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag

 • Fullført og bestått videregående skole årlig er på fylkesnivå 83%. Skolene har minst samme resultat eller bedre enn forrige skoleår. 
 • Andel beståtte fag- og svenneprøver årlig er 91%.• Andelen fullført og bestått videregående opplæring etter fem år er i Buskerud minst 70,5%.
 • Karaktersnitt for matematikk, norsk og engelskeksamen i vgs er minst 3,0 – 3,5 karakterpoeng.
 • Læringsstøttende vurdering prioriteres og er anvendt i organisasjonen på alle nivåer. 
 • Differensierte oppgaver, varierte metoder og bruk av ulike læringsarenaer kjennetegner lærernes og veiledernes praksis.
 • Skolen og lærebedriften har god kunnskap om elevens/lærlingens faglige og sosiale ståsted, slik at alle får veiledning og oppfølging på sitt nivå.
 • De som skal lære opplever sammenheng mellom fagene, og mellom teoretisk og praktisk læring.

Relevante resultater fra elevundersøkelsen og fra lærlingeundersøkelsen indikerer grad av måloppnåelse for de fire siste delmålene.

 

Bidrag til andre mål i strategisk plan der andre sektorer har hovedansvaret


Mål 1.1: En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk og muligheter

 • Videregående skoler med et bredt opplæringstilbud til ungdom og voksne, og som er store arbeidsplasser i regionene.

 

Mål 1.2: Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives

 • Videregående skoler med et bredt opplæringstilbud til ungdom og voksne, og som er store arbeidsplasser i regionene.

 

Mål 1.6: Et rikt kunst- og kulturliv

 • Musikk, dans og dramatilbud i fire av regionene.

 

Mål 3.3: Økt kompetanse blant voksne i et livslangt perspektiv

 • Videregående opplæringstilbud for voksne, tilbud om fagprøver for å oppnå fag-/svennebrev til voksne med lang relevant praksis, fagskoletilbud, og karriereveiledning.

 

Mål 5.3: Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter

 • Utdanningssektorens systematiske samarbeid med kommunene både på sektornivå og på skolenivå for å sikre at flest mulig av kommunenes ungdommer settes i stand til å fullføre og bestå den videregående opplæringen.
 • Systematisk samarbeid med opplæringskontorer, bransjer og bedrifter om den videregående opplæringen i bedrift.
 • Etableringen av regional samarbeidsarena mellom skole og arbeidsliv i alle regioner.

 

Mål 5.5: Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester

 • Omorganisering av Kongsberg vgs med virkning fra august 2018.
 • Prosjekter for videreutvikling av tjenesteområdene voksenopplæring og spesialundervisning.
 • Etablering av nye etterspurte skoletilbud.

 

 

Budsjett


Driftsbudsjett

Forslag til endringer

Driftsbudsjett utdanning

 

1. 23,693 mill kr av Fagskolen Tinius Olsens budsjett kommer som overføring fra staten v/ Kunnskapsdepartementet og trekkes derfor ut av rammen fra utdanningssektoren. Fylkeskommunen bidrar i tillegg med 9,98 mill kr i utdanningssektorens ramme utover statlig finansiering. Statlig finansiering består av et grunntilskudd for studenttall (80%) og et resultatbasert tilskudd for avlagte fagskolepoeng (20 %). 

2. Helårsvirkning av utvidet rett til videregående opplæring for innvandrere som ikke får utdanning fra hjemlandet godkjent som studie- eller yrkeskompetanse i Norge. 

3. Helårsvirkning av statens økte satser for tilskudd til lærebedrifter fra 1.7.17

4. Fagskolen Tinius Olsens fikk rammestyrkning i 2017 på 3,7 mill kr som videreføres.

5. Skolevaktmestre er overført til Eiendomsenheten.

6. Innsparingskravene for skolevaktmesterne er overført til Eiendomsenheten.

7. Utvidet leieareal i Åslandsgata for Kongsberg vgs til Musikk, Dans, Drama på grunn av økt elevtall på alle årstrinn. Utvidet leiebehov for kroppsøvingsareal ved Røyken vgs.

8. Utvidet leieareal i Gol kommunes tidligere ungdomsskole til voksenopplæring, karrieresenter og utvidet areal for Gol vgs, jfr. ft-vedtak i sak 31/17.

9. Reell budsjettering av sykepengerefusjon i utdanningsavdelingen.

10. Forventet mindreforbruk i utdanningsavdelingens budsjetter i 2017 foreslås overført til budsjettinndekning i 2018 og 2019.

11. Igangsatt prosjekt «Pedrom» ved Drammen vgs med vekt på framtidens opplæring og organiseringen av den, inkludert mer effektiv utnyttelse av arealene for å øke elevtallet fra 27 til 30 elever i klassene. Virkning fra høst-2019.

12. Vedtatt ombyggingsprosjekt i henhold til skoleinvesteringsplanen skal gi mulighet for å øke fra 27 til 30 elever i klassene. Virkning fra høsten 2019.

13. Det igangsettes prosjekt for gjennomgang av spesialundervisningen med tanke på bedre ressursutnyttelse. Økonomiske effekter av prosjektet kan først anslås senere.

14. Det igangsettes et arbeid tidlig 2018 for å vurdere muligheten for å øke elevtallet fra 15 til 20 i klasser på utdanningsprogram for Elektrofag ved skoler med tre paralleller eller mer.

15. Det er igangsatt et prosjekt for å følge opp fylkestingets vedtak om temaskole for kunst, design og arkitektur i lokalene til gamle Strømsø vgs. Sak om organisering og finansiering legges fram for fylkestinget våren 2018.

16. Utdanningssektoren har gjennomført flere betydelige innsparingsvedtak. Enkelte innsparinger som ble vedtatt i budsjettvedtaket for 2017 er i praksis samme innsparingstiltak anvendt to ganger. Utdanningssektorens ramme styrkes med 7 mill. kr fra 2018 for delvis å reversere innsparingsvedtak knyttet til faste utgifter ved de videregående skolene, og for å forenkle håndteringen med å effektivisere utdanningsadministrasjonen.

17. For å bidra til å styrke naturbruksutdanningen i Buskerud foreslås det at internatet på Rosthaug blir utvidet fra 40 til 60 plasser. Økonomisk driftskonsekvens vil foreligge i 2018. Det er satt av 15 mill kr i investeringsbudsjettet.Investering  

Investering utdanning


1. Særlig kostnadskrevende utstyr fordeles etter søknad fra de videregående skolene.  Budsjettposten er styrket med 1,09 mill. kr hvert år i hele perioden. 

2. Utstyr Fagskolen Tinius Olsen. De bevilgede midler er avsatt som sikring for fagskolens søknad om statlig delfinansiering til utstyr. Fagskolen søker utstyr for å etablere en formell etterutdanning av eksisterende arbeidsstyrke i industrinæringen i Kongsbergregionen for Smart Automasjon og Produksjon. Hensikten er å lukke nåværende og framtidige kompetansegap i industrien i regionen. Det vises til ft- sak 28/17. 

3. Årlig bevilgning til hovedutvalget for nødvendige ombygginger/tilpasninger i forbindelse med universell utforming eller tilsvarende ved inntak av elever med spesielle behov og mindre ombygginger ved endringer i skoletilbud. Pr 31.12.17 forventes det gjenstående midler på allerede gitte bevilgninger på ca 7 mill kr. Fylkesrådmannen vil i disponeringssaken i april 2018 foreslå at utdanningsavdelingen får overført disse midlene, men at tidligere oppsatte midler for 2018 og 2019 reduserer med totalt 6 mill kr. Midlene er overført til prosjektutgifter videregående skole i forbindelse med nytt sykehus.

 

Nøkkeltall

 

Mål 2018

Kommentar

Fullført og bestått vgo etter 5 år

70,5%

Måles i SSB/Kostra – alltid i året etter.

Antall løpende lærekontrakter

2.055

 

Antall ledige skoleplasser

< 600

 

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 2. november 2017.