http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Mål og prioriteringer

 

Buskerud som et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke (mål 1 i strategisk plan)

Prioriteringer fra strategisk plan:

 • Styrke og videreutvikle samordnet planlegging, rådgivning, kompetansebygging og myndighetsrollen.
 • Forpliktende samarbeid med kommuneregionene.
 • Helhetlig planlegging i byregionene.
 • Opplevelser gjennom tilrettelegging av kunst, kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.
 • Ta vare på og utvikle kulturarven.
 • Demokrati, mangfold og inkludering.

 

Mål 1.1: En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk og muligheter

 • Inngå partnerskapsavtaler med kommunene/ kommuneregioner om planveiledning, tiltak og kompetanseheving.
 • Fremme folkehelse i Buskerud gjennom regionale utviklingstiltak, planlegging, forvaltning og fylkeskommunens tjenester.
 • Gjennomføre regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 og gjennom rammene av denne stimulere til god samfunnsutvikling i kommuner og regioner.
 • Se ulike virkemidler i fagporteføljene i sammenheng, og ved det øke effekten av tiltakene på regionenes utvikling.

 

Mål 1.2: Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives

 • Gjennomføre og delta på møteplasser som fremmer opplevelser, demokrati og inkludering.
 • Stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv som bidrar til et levende demokrati for ivaretakelsen av ytringsfriheten.
 • Etablere ordninger og tiltak for næringsutvikling i distriktene med utgangspunkt i regionale fortrinn og utfordringer.
 • Revidere partnerskapsavtaler for folkehelseområdet og arbeide for at Buskerud blir programfylke for folkehelse.
 • Utvikle program for by- og stedsutvikling for kommunene i Buskerud.

 

Mål 1.3: Areal-, natur- og kulturressurser forvaltes i et langsiktig bærekraftig perspektiv

 • Styrke museene som kompetanseorganisasjon, forvalter og formidler av kulturarven.
 • Bidra til utvikling av naturbasert og bærekraftig reiseliv i Buskerud.
 • Gjennomføre Strategi for idrett og friluftsliv.
 • Veilede og følge opp kommunene i bærekraftig arealforvaltning i implementering av Regional plan for areal og transport (forventes vedtatt ved årsskiftet 2017/2018).
 • Gjennomføre handlingsprogram for de regionale fjellområdeplanene for Hardangervidda og Nordfjella.
 • Gjennomføre vannregionmyndighetens koordinatoroppgave for vannregion Vest-Viken og gjennomføre tiltak iht. handlingsprogram for de regionale vannplanene.

 

Mål 1.4: Arealbruk som reduserer transportbehov

 • Veilede og følge opp kommunene og regionale myndigheter i implementering av Regional plan for areal og transport (forventes vedtatt ved årsskiftet 2017/2018.
 • Utarbeide regional plan for Ringeriksregionen.

 

Mål 1.5: Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling

 • Gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsprogrammet til Kulturminnekompasset, regional plan for Kulturminnevern.
 • Gi råd og veiledning om kulturminnevern til kommuner og eiere i saker, plan- og bygningsloven.
 • Forvalte fredede kulturminner og nasjonale kulturminneinteresser som regional kulturminnemyndighet.

 

Mål 1.6: Et rikt kunst- og kulturliv

 • Gjennomføre handlingsplan 2017/2018 for kunst og kulturstrategien, og rullere kunst- og kulturstrategien.
 • Gjennomføre Bibliotekstrategien gjennom samarbeidsavtaler med bibliotekene og deres eiere.
 • Starte oppfølgingen av plan for samlingsforvaltning og plan for privatarkiv i Buskerud for å sikre tilstrekkelig og sikker magasinplass samt fellestjenester for arkiv og magasinfunksjoner.

 

Økt verdiskaping og produktivitet (mål 3 i strategisk plan)

I strategisk plan er det gitt følgende hovedprioriteringer:

 • Mobilisere og utvikle klima- og miljøvennlig omstilling i næringslivet. Grønn vekst (tilskuddsmidler til næringslivet)
 • Karriereveiledning og voksenopplæring
 • Fagskoletilbud som ivaretar regionale behov
 • Kompetanse i regionale næringsmiljø (statlig satsing)
 • Virkemidler som styrker forskning og innovasjonskapasitet
 • Virkemidler som styrker entreprenørskap og vekstetablering

 

Mål 3.1: Tydeliggjøre regionenes fortrinn og bygge på disse

 • Involvere kommuneregionene tettere i arbeidet med gjennomføring og rullering av handlingsplanen for verdiskaping og næringsutvikling og prioritere tiltakene basert på regionenes behov og styrker.
 • Stimulere til vellykket omstilling i kommuner med spesielle omstillingsutfordringer.
 • Utvikle og ta i bruk «Statistikkportal Buskerud», og bruke kunnskapsgrunnlaget i dialog med kommunene i Buskerud/ få kommunene til å ta i bruk portalen i sitt arbeid.
 • Utarbeide Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell.

 

Mål 3.2: Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse

Gjennomføre tiltakene i handlingsplanen for verdiskaping og næringsutvikling i tettere samarbeid med partnerskapet og eksterne samarbeidspartnere, samt rullere handlingsplanen.

Etablere og videreføre gode støtteordninger som stimulerer til innovasjon og verdiskaping, og oppnå flere gode søknader og innvilgede prosjekter i disse støtteordningene.

Sikre at Innovasjon Norges virksomhet og arbeidet i NFR-programmet FORREGION støtter opp om Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling og handlingsprogrammet for 2018.

 

Mål 3.3: Økt kompetanse blant voksne i et livslangt perspektiv

 • Bidra til god utvikling i museene som kompetanseorganisasjon, forvalter og formidler av kulturarven. Bidra til at museer og biblioteker svarer på voksnes kompetansebehov.
 • Iverksette tiltak for digital deltakelse.
 • Stimulere til bygging av kompetanse for fremtidens arbeidsliv i samarbeid med skole og regionale næringsmiljøer.

 

Bidrag til andre mål i strategisk plan der andre sektorer har hovedansvaret

 

Kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsliv (mål 2 i strategisk plan)

Mål 2.1: Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

 • Fremme leseferdighet og digital kompetanse.
 • Gjennomføre handlingsprogram for kunnskapssamfunnet, og etablere partnerskap for regional plan for kunnskapssamfunnet og regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. 

 

God økonomi og innovasjon i forvaltningen (mål 5 i strategisk plan)

Mål 5.2: En sterk posisjon i utviklingen av en ny region

 • Utvikle modeller for kommunenes arbeid med lokal samfunnsutvikling.

 

Mål 5.3: Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter

 • Lede, etablere og videreutvikle regionale partnerskap for de regionale planene.
 • Etablere tettere og mer målrettet samarbeid med partnere, kommuner og kommuneregioner.

 

Mål 5.4: Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder

 • Bruke bibliotek som pilot på brukermedvirkning i samfunnsutvikling.
 • Øke kommunenes kompetanse om ungdomsmedvirkning.

 

Mål 5.5: Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester

 • Utvikle elevtjenesten.no slik at alle skoler tar i bruk appen.
 • Utvikle sterk samhandlingskultur i avdelingen, og kompetanse på tverrfaglig samarbeid hos de ansatte og med samarbeidspartnere.
 • Styrke og utvikle kompetanse, kapasitet og effektivitet i å løse myndighetsoppgaver

 

 

Budsjett

 

Driftsbudsjett

Forslag til endringer

 

Forklaring Rammeendring

1. Generell styrking av plankapasitet, utfasing av prosjektmidler som finansierer fylkeskommunes kostnader tilknyttet koordinator og felleskostnader i plansamarbeidet, lukke avvik på viltforvaltning. For 2018 løses dette med forventet mindreforbruk i avdelingen i 2017.

2. Finansiering av handlingsprogrammet til regional plan for kulturminnevern i Buskerud, jf. ft 29/17.

3. Det budsjetteres med 2,25% sykelønnsrefusjon.

4. Summen av utviklingsmidler skal i utgangspunktet følge avkastningen på et ansvarlig lån i Vardar. Det forventes lavere rentesats på ansvarlig lån i 2018 enn i 2017, og dette budsjettet skulle da vært redusert tilsvarende. På grunn av andre reduksjoner i distriktsutviklingsmidler fra staten, foreslår fylkesrådmannen at noe reduserte Vardar-midler, ikke gir tilsvarende reduksjon av utviklingsavdelingens ramme i 2018.

5. Det gis etableringsstøtte til Olympiatoppen i Drammen over 3 år. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse har gitt midler til oppstart i 2017, og det foreslås budsjett for tilskudd for 2018 og 2019 her, jf ft sak 54/17

6. Det foreslås å halvere beløpet som gis som fast tilskudd til studieforbundet som del av budsjettilpasningen.

7. Kraftige kutt i statlige ordninger medfører også i år en reduksjon i regionale utviklingsmidler, spesielt hardt rammer dette reiseliv og distrikt. For å kompensere noe for utviklingen de siste to år styrkes rammen til regionale utviklingsmidler med 5 mill kr. Dette er ivaretatt i tiltakstabellen.

8. Det foreslås en fast basisfinansiering fra fylkeskommunen til grønt fagsenter lokalisert til Rosthaug vgs for å styrke samarbeidet mellom skolen og landbruksnæringen.Tiltaksbudsjett fra utviklingsavdelingen

Næringsutvikling, FoUI og internasjonalisering

Justert budsjett 2017

Eget budsjett

Statlige midler

Budsjettforslag 2018

Regionalt partnerskap for verdiskaping og næringsutvikling

3 275 000 

2 100 000

 

2 100 000

Innovasjonssystemet (uten gaveprofessorat)

6 800 000

4 650 000

1 000 000

5 650 000

Entreprenørskap

3 975 000

2 850 000

 

2 850 000

Grønn Vekst

2 000 000 

2 000 000

 

2 000 000

Attraktive kommuneregioner

7 075 000 

5 955 000

3 580 000

9 535 000

FoU og kompetanse (inkl. gaveprofessorater og støtteordninger)

8 350 000

5 000 000

6 000 000

11 000 000

Innovasjon Norge

9 740 000

 

8 810 000

8 810 000

Omstilling

        6 000 000

 

4 000 000

4 000 000

Internasjonalt arbeid

1 375 000

1 000 000

950 000

1 950 000

Sum

48 590 000

23 555 000

24 340 000

47 895 000

 

Kommentarer til tiltaksbudsjett Næringsutvikling, FoUI og internasjonalisering

Budsjettforslaget for 2018 representerer en reduksjon i forhold til justert budsjett 2017. Det skyldes i hovedsak en reduksjon på hele 74,5 % i tildeling av statlige midler til distriktsutvikling. Statlige midler har sterke bindinger og følger ny målstruktur som ble etablert i 2017. Dette gir lite handlefrihet til hvordan midlene kan nyttes, noe som får konsekvens for eget budsjett. 

Midlene til distriktsutvikling inngår i budsjettposten "Attraktive kommuneregioner", som blant annet inneholder reiseliv, distriktsutvikling og arbeidet med næringsvennlige kommuner. Kuttene fra staten er delvis kompensert med midler over eget budsjett. I 2017 ble det gjort vesentlige endringer i posten med kutt på midler til kommuneregionene med over 8 mill kr og avvikling av reiselivssatsingen med 6 mill kr. Posten har en økt totalramme fra 2017 på grunn av noe reversering av tidligere kutt. Det ligger også inne noe midler til arbeidet med næringsvennlige kommuner. Midler fra Landbruks- og matdepartementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket representerer 630 000 av denne posten. Resten av de statlige midlene er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gaveprofessorater til Høgskolen i Sørøst-Norge (2,6 mill kr) har blitt tatt ut av posten "Innovasjonssystemet" og overført til "FoU, innovasjon og kompetanse". 

Det er kuttet i postene for Entreprenørskap (etablererveiledningene kuttes), Omstilling (Hurum) og Innovasjon Norge (redusert statlig bevilgning). 

Posten for Regionalt partnerskap for verdiskaping og næringsutvikling er kuttet i forhold til 2017 som et resultat av mange forpliktelser på de andre budsjettpostene. I 2017 ble denne posten styrket i revidert budsjett. Oppfølging av den regionale planen har lite ressurser i forhold til forpliktelsene i vedtatt handlingsplan for 2017 og 18.

 

Kunst og kultur

Justert budsjett 2017

Eget budsjett

Statlige midler

Budsjettforslag 2018

Oppfølging kunst- og kulturstrategi

3 450 000

1 359 400

 

1 359 400

Regionale musikkorganisasjoner

 

1 750 000

 

1 750 000

Interkultur

 

650 000

 

650 000

Barn og unge:

 

 

 

 

DKS i grunnskolen

7 936 536

 

7 943 000

7 943 000

DKS i videregående opplæring

2 918 864

 

3 050 000

3 050 000

Skole- og barnehagekonserter

3 777 000

200 000

3 332 000

3 532 000

Pilotgalleriet

750 000

750 000

 

750 000

Ung kultur møtes (UKM)

700 000

750 000

 

750 000

Festivaler

1 754 000

2 600 000

 

2 600 000

Kulturbygg

        3 346 640

 

2 475 153

2 475 153

Museer

21 012 400

21 800 000

 

21 800 000

Kulturkortet for ungdom

800 000

800 000

 

800 000

Priser og stipend for kultur

150 000

150 000

 

150 000

Fylkeskunstner (pris og kostnader)

200 000

200 000

 

200 000

Scenekunst

 

 

 

 

Brageteatret AS - Regionteater for Buskerud

4 177 300

4 250 000

 

4 250 000

Buskerud Teater

2 169 300

2 223 000

 

2 223 000

Visuell kunst

 

 

 

 

Buskerud Kunstsenter

2 266 000

2 323 000

 

2 323 000

Vestfossen Kunstlaboratorium

1 239 600

1 270 300

 

1 270 300

Film

 

 

 

 

Viken Filmsenter

824 000

860 00

 

860 700

Annet

 

 

 

 

Studieorganisasjoner

1 200 000

600 000

 

600 000

Buskerud innvandrerråd

250 000

250 000

 

250 000

Sum

58 921 640 

42 786 400 

16 800 153 

59 586 553 

 

Kommentarer til tabell Kunst og kultur 

Budsjettet inneholder nødvendige omfordelinger innenfor rammen for å kunne følge opp politisk vedtatt strategi for kunst og kulturfeltet. Midler til Den kulturelle spaserstokken omfordeles for å ivareta statlige endringer og forventninger, samt motvirke nedgangen i midler til kulturorganisasjoner og kulturinstitusjoner og festivaler på grunn av manglende deflatorkompensasjon over flere år. 

Budsjettet er en styrkning av satsningen på barn og unge. Museene får full deflator og en svak styrking. Museumslandskapet i Buskerud er nylig endret gjennom konsolideringen og er fortsatt i en tidlig fase. Ordningen med barnehagekonserter er avviklet fra 2018 fra statens side men videreføres i et mindre omfang. 

Leveld kunstnartun er foreslått bevilget kroner 410.000,- i statsbudsjettet for 2018. En fylkeskommunal andel på kroner 150.000,- er det ikke funnet rom for innen rammen. Studieorganisasjoner er redusert med kroner 600.000,-.

 

Plan, miljø og folkehelse

(Forvalter også idrett og friluftslivmidlene) 

Justert budsjett 2017

Eget budsjett

Statlige midler

Budsjettforslag 2018

Oppfølging regional areal- og transportplan

826 000

400 000

 

400 000

Stedsutvikling

   

426 000

426 000

Viltformål

400 000

 

400 000

400 000

Oppfølging regionale vannforvaltningsplaner

900 000

900 000

 

900 000

Oppfølging regionale villreinområdeplaner

100 000 

100 000

 

100 000

Buskerud idrettskrets

2 370 000

2 370 000

 

2 370 000

Olympiatoppen Sør Øst

 

500 000

 

500 000

Idrettsanlegg

79 898 000

 

79 898 000

79 898 000

Store idrettsarrangement

900 000

900 000

 

900 000

Priser og stipend for idrett

150 000

150 000

 

150 000

Partnerskap og prosjekter folkehelse

1 640 000

1 640 000

 

1 640 000

Friluftsliv

2 590 000

 

2 590 000

2 590 000

Oppfølging plan for idrett - og friluftsliv

450 000

450 000

 

450 000

Sum

90 224 000

7 410 000

83 314 000

90 724 000

 

 

 

 

 

 

Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT)

Justert budsjett 2017

Eget budsjett

Statlige midler

Budsjettforslag 2018

BUFT drift

1 400 000

1 400 000

 

1 400 000

Sum

1 400 000

1 400 000

 

1 400 000

 

Kommentarer til tabell Plan miljø og folkehelse 

BUFT er flyttet ut i egen tabell for å skille driften ut fra tiltakstabellene. Driftsutgiftene til BUFT inkluderer både lønn til sekretariatet og tiltaksmidler. Etter vedtak i økonomiplan i fjor, er det nå en stilling som ligger i BUFT sitt budsjett. 

Potten Idrettsanlegg vedtas ved kgl. resolusjon i april 2018. Det vil derfor hefte usikkerhet rundt beløpet som er satt likt som 2017.

I fylkesutvalgssak 10/17 om organisering og igangsetting av arbeidet med den regionale plan for Norefjell-Reinssjøfjell, ble det henvist til økonomiplanen 2018 for ressursbehov etter 2017. I 2018 vil det meste av planutredningen foregå. For å få et godt kunnskapsgrunnlag må det gjennomføres utredninger, kartanalyser, kartarbeid med mer. Dette forutsettes finansiert med ubrukte midler i utviklingsavdelingen i 2017. Det settes av 500 000 til formålet.

 

Kulturminnevern

Justert budsjett 2017

Eget budsjett

Statlige midler

Budsjettforslag 2018

Freda bygninger

4 000 000

 

4 000 000

4 000 000

Tilskott verneverdige bygninger

1 000 000

1 000 000

 

1 000 000

Kulturminnekompasset

 

2 500 000

 

2 500 000

Oppfølging kulturminnetiltak (inkl. formidling kulturarv og kommunedelplaner kulturminnevern)

550 000

 550 000

 

550 000

Sum

5 550 000

4 050 000

4 000 000

8 050 000

 

Kommentarer til tabell Kulturminnevern  

Foreslåtte midler til oppfølging av regional plan for kulturminner (kulturminnekompasset) er lagt til i tiltakstabellen.

 

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Mål 2017

Kommentar

 

 

 

Funksjonell bibliotek (samlingsutvikling)

Omløpshastighet

https://sites.google.com/site/normerforomlop/executive-docs/buskerud

Profesjonelle kulturaktører

Antall deltakere på kompetansetiltak samt gjennom økonomisk offentlig tilskudd og oppfølgingen av disse.

Kulturaktørene rapporterer årlig på bruken av midlene.

Øke antall SkatteFUNN-prosjekter i Buskerud

Økt forskning, innovasjon og kompetanse

Delindikator for måling av effekten av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling (næringsplanen)

Etableringsfrekvens

Økt entreprenørskap

Delindikator for måling av effekten av næringsplanen

Oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene om DKS

Alle barn og unge skal oppleve profesjonell kunst og kultur

Antall arrangementer og publikumsmøter mm rapporters årlig til departementet.

Andel under 20 år med  trygg tilgang til rekreasjonsareal

Gode arealer og anlegg for rekreasjon og aktivitet sikres og utvikles

SSB, statistikkbanken tabell 09579

http://www.ssb.no/arealrek

 

Antall registrerte frivillige organisasjoner etter primæraktivitet

Et allsidig, synlig og inkluderende kultur, idretts- og friluftsliv

Frivillighetsregisteret

Antall innsigelser i Buskerud

Effektiv og god samordning mellom kommuner, statlige etater og fylkeskommunen i planleggingen

 

Statistikk fra SSB, KOSTRA og E-phorte

Antall plansaker i Buskerud

Ivaretakelse av kulturminne-interesser i plan- og byggesaker i tråd med plan-og bygningsloven og kulturminneloven

Statistikk fra Ephorte og KOSTRA

Oppfølging av bygge- og rivesaker og dispensasjoner/tilskudd til eiere av fredete og verneverdige bygninger

God bevaring og bærekraftig bruk av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

 

Statistikk fra Ephorte (og KOSTRA)

Arkeologisk oppdragsvirksomhet – antall saker, funnprosent og økonomi

God bevaring og bærekraftig bruk av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

 

Statistikk og informasjon fra fylkeskommunens egen planbase

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 2. november 2017.