Aktivitetsjubel på Labro og i hele Kongsbergområdet!

Tømmerrennas Venner kan glede seg over å motta kr. 800 000 i støtte fra Gjensidigestiftelsen nå like før jul. I tillegg støtter Buskerud fylkeskommune venneforeningen med ytterligere kr. 400 000.

Nå kan Tømmerrennas Venner realisere økt aktivitet på musemsområdet og i tømmerrenna på Labro. Støtten gis fra programmet Kulturminnevern-Aktivitet-Friluftsliv, som er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune.

Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier fylkeskonservator Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune. Tilskuddsordningen har frivillige organisasjoner og stiftelser som målgruppe. Ordningen skal bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud. Ordningen er primært rettet mot kulturmiljøer i naturområder som er eller kan bli tilrettelagt for friluftsliv. Jon Erik Lund og Chris Bjelke fra Gjensidigestiftelsen forteller at pengestøtten er et ledd i en større satsing på tilrettelegging av turområder for å gjøre disse enda mer attraktive å bruke. 
Tømmerrenna på Labro var opprinnelig rundt 2200 m lang. Slik man ser tømmerrenna i dag har den vært siden 1912. Særlig det 54 m lange brospennet ved Labro kraftstasjon, hvor tømmerrenna krysser Numedalslågen, er et iøynefallende og imponerende syn. Foto: Ivar Jørstad, Buskerud bygningsvernsenter
Foto: Slik man ser tømmerrenna i dag har den vært siden 1912. Særlig det 54 m lange brospennet ved Labro kraftstasjon, hvor tømmerrenna krysser Numedalslågen, er et iøynefallende og imponerende syn. ©Ivar Jørstad, Buskerud bygningsvernsenter. 

Innenfor samme ordning støttes også Sølvverkets Venner med 1 mill. fra Gjensidigestiftelsen og kr. 500 000 fra både Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune. I tillegg støttes Lier Bygdetun tilsvarende med i alt kr. 400 000.
Ordningen gjelder hele fylket og det ser ut til at Kongsbergområdet har trukket de to store vinnerloddene i år, sier Turid Kolstadløkken.

Program for Kulturminnevern-Aktivitet-Friluftsliv (KAF) - samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune

Målsettingen med programmet er å stimulere til samarbeid og aktivitet i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud. Det er et mål å få til samarbeid mellom offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private ordninger og at dette skal skape varige verdier i form av attraktive og mye brukte friluftsområder med godt tilrettelagte kulturminner og historiske opplevelser. Viktige faktorer er engasjerte og aktive lag og foreninger og bærekraftig balanse mellom vern og bruk.

Det kan søkes om støtte til å gjennomføre skjøtsel og vegetasjonsrydding rundt verneverdige og fredete kulturminner som inngår i et verneverdig eller fredet kulturmiljø, istandsettingsprosjekter, utarbeidelse av skilt og formidlingsmateriell, tilrettelegging for formidling, stirydding og tilrettelegging for aktiviteter mm.  

KAF-ordningen prioriterer tiltak innenfor kulturmiljøer vurdert som verneverdige i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Stedene som var søkbare til fristen i 2019 finner du ved å trykke på denne linken. 


Publisert 23. desember 2019, oppdatert 17. august 2020.