Fylkesutvalget tildeler seks millioner til istandsetting av museumsbygninger

Blaafarveværket, Norsk Bergverksmuseum, Drammens Museum og Buskerudmuseet avdeling Lågdalsmuseet får tilskudd fra fylkesutvalget til istandsetting av kulturhistoriske museumsbygninger.

Buskerud fylkeskommune har opprettet et program for istandsetting av kulturhistoriske bygninger i museumssektoren. Programmet er et tiltak i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027.

Høsten 2019 ble det til sammen søkt om i overkant av ti millioner til istandsetting av atten museumsbygninger. Ni av søknadene ble behandlet i fylkesutvalgets møte 11. desember 2019 i sak 109/19, der det ble gitt økonomisk støtte til istandsetting av syv museumsbygninger. 

Blant årets søknader finner vi mange gode og nødvendige prosjekter. Det er en kjent sak at det er et stort vedlikeholdsetterslep i museumssektoren og det er gledelig at museene nå benytter denne ordningen til å få gjennomført istandsettingsarbeider på sine kulturhistoriske bygninger, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Smeltehytta får 3 mill. til istandsetting av skifertaket.

Foto: Smeltehytta får inntil kr. 3 mill. til istandsetting av skifertaket. Smeltehytta ble oppført i gråstein i 1844. Som navnet tilsier har den vært brukt som smeltehytte for Kongsberg Sølvverk. Eksisterende skifertekke er trolig fra 1912. ©Norsk Bergverksmuseum


Museumsbygningene har svært høy verneverdi og er Buskeruds bygningshistoriske arkiv. Det er et langsiktig mål at kulturhistoriske museumsbygninger skal komme opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, og årets tildelinger et viktig skritt på veien dit, uttaler Ryberg fornøyd.

Prosjektene som ble tildelt støtte i fylkesutvalgets møte 11. desember 2019 er følgende:

  • Blaafarveværket får tilskudd på inntil kr. 430 000 til istandsetting av taket og vestveggen på Nymoen skole. 
  • Blaafarveværket får tilskudd på inntil kr. 375 000 til istandsetting av taket på materialforvalterboligen. 
  • Norsk Bergverksmuseum tilskudd på inntil kr. 3 000 000 til istandsetting av taket på Smeltehytta. 
  • Norsk Bergverksmuseum får tilskudd på inntil kr. 230 000 til istandsetting av uthus ved Sakkerhusene. 
  • Drammens Museum får tilskudd på inntil kr. 1 200 000 til istandsetting av taket på museets hovedbygning på Marienlyst. 
  • Buskerudmuseet avdeling Lågdalsmuseet får tilskudd på inntil kr. 235 000 til istandsetting og tilbakeføring av taket på kjellerbuloftet fra Rinnom. 
  • Buskerudmuseet avdeling Lågdalsmuseet får tilskudd på inntil kr. 330 000 til istandsetting av taket på soldatbrakka fra Heistadmoen. 

De resterende ni søknadene vil bli administrativt behandlet i tråd med vedtatte retningslinjer.


Publisert 23. desember 2019, oppdatert 17. august 2020.