KulturarvOpplevelser 2020

KulturArvOpplevelser er et tverrfaglig program for å styrke produktutvikling og konseptuering av produktråvarer i Buskerud, basert i kultur og kulturarv. Ny innretting av ordningen pga Korona-situasjonen i reiselivet - søknadsfrist 22.04.2020

Fylkesrådet i Viken har 26. mars 2020 vedtatt at ordningen (med endringer) inngår som del av  “Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv”.

Årets KulturArvOpplevelse-ordning åpnes for søknader som har til hensikt å avhjelpe situasjonen i reiselivet og den besøksrettete delen av kulturlivet/kulturminnevernet. Ordningen vil særlig være rettet mot søknader der bedrifter og destinasjonsselskap er involvert.Det kan søkes om:

 • Tiltak rettet mot det norske og nordiske markedet
 • Markedsføring mot disse markedene
 • Utvikling av tilbud som kan settes i gang raskt, derav:
  • Markedstiltak
  • Pakking av produkter
  • Hjemlevering

Krav til søknaden:

 • Det må søkes i regionalforvaltning som tidligere
 • Det oppfordres til korte og konkrete søknader
 • Kravene til samarbeidspartnere kan lempes på slik at det er færre partnere med på hver søknad
 • Kravene til egeninnsats-/finansiering lempes på slik at 50% egeninnsats kan dekkes opp med arbeidstimer.

Om satsingen

«Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Økt globalisering gir nye vekstmuligheter for utvikling av den norske reiselivsnæringen. Den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i mange distriktskommuner. Norge har en storslått natur, et rikt mangfold av kulturminner og et kulturliv som fanger internasjonal oppmerksomhet på stadig flere områder.» (Meld. St. 19 (2016-2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig (reiselivsmeldingen)).

Samarbeid med andre næringer er viktig for å utvikle gode reiselivsprodukter. Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for reiselivsprodukter ved at kulturopplevelser bidrar til å øke verdien av Norge som reisemål, og gjennom det verdiskapingen i reiselivsnæringen.

KulturArvOpplevelser er et tverrfaglige program for å styrke produktutvikling og konseptuering av produktråvarer i Buskerud, basert i kultur og kulturarv. Programmet ble opprettet i Buskerud fylkeskommune i 2018, som et samarbeid mellom kultur- og næringsfeltet, og er forankret i “Kulturminnekompasset. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027”.

Programmet videreføres i Viken i 2020 med en ramme på 2.000.000 kr.

Hvem kan søke om midler?

Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar.  Det er en styrke om søkere har et konsortium som består av produkteier/utvikler og markedsaktører. Samarbeid mellom kulturaktører og reiselivet er en fordel.  Geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men ingen krav.

Programmet skal være relevant for aktører i hele Buskerud-regionen. Buskerud-baserte interessenter som søker om midler fra programmet, kan samarbeide med relevante aktører utenfor Buskerud-regionen, men hovedinnholdet i prosjektet må ha tydelig eierskap i Buskerud.

Formålet med satsingen

Å styrke produktutvikling og konseptuering av de mange produktråvarene i Buskerud, basert i kultur og kulturarv. Det er stort potensial for å utvikle gode opplevelser som kan være kommersielle i Buskerud, gitt eksisterende reiselivsmarked og råvaregrunnlaget.

Fokuset på å utvikle opplevelser av kultur og kulturarv i kombinasjon med mat og natur kan gi oss markedsfortrinn mot kundegrupper som er betalingsvillige og legge til rette for helårsbesøk. 

Nøkkelen i programmet er fokus på det kommersielle, på markedets behov og på å utvikle lønnsomme og bærekraftige opplevelser. Markedsfokus mot konkrete segmenter, pakking og testsalg er elementer som vektlegges. I denne satsingen er ikke mobilisering målet, men reell utvikling av produkter i et definert marked.

Hva kan det søkes om midler til?

Det kan søkes om prosjektmidler til forprosjekt eller hovedprosjekt kun for ett år av gangen.

Forprosjekt: Et forprosjekt kan ha som mål å sette sammen ressursgrunnlag, sjekke ut markedspotensial, gjennomføre testopplevelse, søke samarbeidspartner og utforske mulige markedskanaler. Et forprosjekt skal berede grunnen for et hovedprosjekt, og anses som en avklarende fase. Det handler i stor grad om å lage skisser til konsepter, verifisere om de kan være salgbare i et marked og søke relevante samarbeidskonstellasjoner.

Hovedprosjekt: Et hovedprosjekt skal ha tydelig mål, synlig ressursgrunnlag, klare samarbeidspartnere, en klar plan på hvordan mål skal nås, og hvilken effekt tiltaket kan forventes å ha. Et hovedprosjekt har markedspotensial, samarbeidspartnere, produkt og konsept godt synlig i sin søknad. I en søknad skal aktuelle markedskanaler/salgskanaler synliggjøres. Det gis ikke bidrag til å utvikle markedskanalene (nettsteder, apper osv).

Det gis ikke midler til markedsundersøkelser i programmet.  Det gis ikke tilskudd til fysiske investeringer. 

Slik søker du

Søknad leveres i regionalforvaltning.noSøknadsfrist: 22.4.2020

Kriterier for å søke om midler

 1. Prosjektet må være innenfor programmets/utlysingens formål og satsingsområder. 
 2. Prosjektet må være godt forankret hos søker og samarbeidspartnere. 
 3. Prosjektet må bygge på et tydelig og definert grunnlag, være tuftet i behov og muligheter, partene som deltar må være samordnet. 
 4. Gjennomføringsevne.

Kriteriene 1 – 4 må være oppfylt for å kvalifisere til videre vurdering. Følgende kriterier legges til grunn for videre vurdering og prioritering av prosjektstøtte: 

 1. Prosjektet skal ha en klar intensjon om å utvikle produkter, markedsmuligheter og samarbeid mellom nevnte aktører/aktørgrupper. 
 2. Prosjektet skal bidra til samhandling om konkrete prosjekter og tiltak. 
 3. Søknad skal være sendt før oppstart av prosjektet. Støtte fra programmet skal medvirke til oppstart/gjennomføring av prosjektet. 
 4. God prosjektkvalitet (fullstendig søknad; tydelige mål; finansierings- og framdriftsplan etc.).

Det stilles ikke endelig krav til bærekraftsertifisering av søkere, men det anses som en fordel om prosjektet gjør rede for hvordan bærekraft håndteres av søkerne.

Det er ønskelig at søknadene/prosjektene kan vise til koblinger til FNs 17 bærekraftsmål.

Tilskuddsandel

Det kreves en egenandel på minimum 50% av tiltakets totalkostnad. Egenandelen kan bestå av egeninnsats og egenfinansiering fra en eller flere parter. Egenandel i form av egenfinansiering (rede penger) vil bli vektlagt i vurderingen av prosjektet.

Arbeidstimer skal dokumenteres i regnskap hos søker.  Fast takst for arbeidstimer er kr 400 pr time. 

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte. Slik støtte kan ikke overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode. Søker må derfor sikre at offentlig støtte og spesielt bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i inneværende budsjettår, samt de to forutgående budsjettår (2020-2019-2018) ikke overstiger dette beløpet.

 

Kontakt:

Ole Christian Aslaksen, rådgiver

 

E-post Send e-post
Telefon 948 45 946

 


Publisert 17. april 2020, oppdatert 24. september 2020.