Arbeidsliv

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Integrering i arbeidslivet

Torsdag 10. april 2014 arrangerte NHO Innlandet konferansen "Ettertraktet - men ikke i Innlandet?". Fokuset på konferansen omhandlet hva kommunene, lokalsamfunnet og næringslivet kan gjøre for å øke sysselsettingen blant personer med innvandringsbakgrunn.

Introduksjonsprogram, synlige rollemodeller, god ledelse og nærmere kontakt mellom kommunene og næringslivet ble nevnt som viktige bidrag i arbeidet. Rundt 5700 personer med lovlig opphold sitter i dag og venter på å få et sted å bo og jobbe, samtidig som mange kommuner sliter med få tilflyttere og arbeidskraft.

Sayed Zahir Nasi, med bakgrunn fra Afghanistan, er ansatt i skatteetaten og delte sine erfaringer og forventinger om å komme til en nytt land. Han mente at engasjement og vilje til å lykkes er viktige faktorer for personer som kommer til et nytt land. Mentorordninger og veiledning kan være viktige grep for å lykkes på en nytt sted i en ny jobb.

Mina Harding Iranzad påpekte viktigheten av tydelig ledelse og høy tillit til ansatte i næringslivet. Det er også avgjørende med et paradigmeskifte, slik at man fokuserer på det positive med ansatte med innvandrerbakgrunn. På samme måte som en leder hun intervjuet uttrykte: "Hvis du ikke duger til noe, duger du til noe annet". 

Representant for NIBR (Norsk institutt for ny- og regionforskning) var tydelig på at stedskunnskap må bygges opp, det kommer ikke av seg selv. Det som næringslivet har behov for, må bygges inn i introduksjonsprogrammene som innvandrere blir møtt med i kommunene. Det må bygges relasjoner mellom bosatte og nye innbyggere, for eksempel gjennom å tilrettelegge for uformelle møteplasser. En kartlegging av den kompetansen innvandrerne innehar vil også kunne være med å bidra til bedre inkludering i lokalsamfunnet. 

Christl Kvam, Regiondirektør NHO Innlandet, avsluttet konferansen med et ønske om handlingskraft og at Innlandet skal gå fra å være TRAUS til RAUS. NHO legger opp til et 10 års fokus på området, og håper at alle aktører og involverte vil være med å utgjøre en forskjell. 


Publisert 29. september 2015, oppdatert 29. september 2015.