Bruk og vern

"Fjellteksten" ble introdusert i 2003 og la vekt på Norges satsing på å øke naturbasert turisme i fjellområda, inkludert verneområdene. Det har de siste årene kommet ny og spennende forskning på dette feltet og engasjementet har vært økende.

Fjellområda innehar store ressurser både med tanke på natur og på turisme og opplevelser. Det er dokumentert i 2013 at man har rundt 3000 naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. De naturbaserte bedriftene er også svært positive med tanke på fremtiden.

Andelen av verneområder har det siste tiåret også økt betraktelig, fra 6,5 % i 2000 til 18% i 2013. Det har derfor oppstått utfordringer i forhold til randsoner og forvaltningsorgan og aktører. Det vises til en noe uoversiktlig organisering hvor det kan være vanskelig å skille aktørenes rolle tydelig.

Les hele artikkelen fra Fjellregionsamarbeidet om ny forskning innenfor bruk og vern her.

Forenkling av utmarksforvaltningen

15. desember 2015 deltok Fjellnettverket på workshop om førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenkling innen IKT. Temaet er knyttet til departementenes oppfølging av faggrupperapporten om forenkling av utmarksforvaltningen.

Les mer om forenkling av utmarksforvaltningen på regjeringen.no.
Les Fjellnettverkets høringsuttalelse.

Presentasjoner fra workshop

 

Statsallmenningsutvalet

Statsallmenningsutvalet skal gjennomgå fjellova og statsallmenningsloven. Utvalet har 11 møtar frå 2016 - 2018. I 2018 skal ein NOU med forslag til ny lov vere klar. Fjellnettverket har tett samarbeid og drøftingar med Norges Fjellstyresamband som sitt i utvalet. Vårt innspill til drøftinga om økonomi.

www.statsallmenningsutvalet.no

 


Publisert 29. september 2015, oppdatert 13. februar 2017.