Landbruk

Fjellregionsamarbeidet arbeider aktivt for å følge opp stortingsmeldingen "Velkommen til bords" og landbruksoppgjøret. Landbruket og primærnæringene utgjør et svært viktig del av næringsgrunnlaget i fjellområdene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fjellregionsamarbeidet har også lenge arbeidet for opprettelse av en fjellfagskole. 

LMD har for 2014 og tre år fremover satt av 6 mill i året til fjellandbruket. Midlene skal sees i tett sammenheng med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine avsatte midler for fjellområda.Vi ser at fjellandbruket har store muligheter til å bidra til den ønskede økningen i matproduksjonen i Norge på 20%.  

Fjellregionsamarbeidet har som sagt jobbet for å opprette en fjellfagskole. Kompetanseheving og rekruttering er viktige tema for landbruket fremover. Fjellregionsamarbeidet har jobbet opp mot både Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD), Kunnskapsdepartementet (KD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) i denne saken. Det opplyses i et brev datert 13. mai 2014 at det ikke vil blir gitt flere midler til opprettelse av en fjellfagskole. Departementene viser til KMDs satsing "Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer" som forvaltes av Innovasjon Norge og "Verdiskapings og næringsutvikling i fjellområdene" som forvaltes av Oppland fylkeskommune.

Den 28. mai 2014 var Fjellregionsamarbeidet med på opprettelsen av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i landbruk (NUFL) i Landbrukets hus i regi av Norges Bondelag. Her ble det diskutert behov, organisering og videre framdrift. Det ble opprettet et interimstyre bestående av:

 

  • Brita Skallerud (Norges Bondelag)
  • Tove Ladstein (Norsk Gartnerforbund)
  • Liv Marit Strupstad (Fagskolen Innlandet/Hvam)
  • Eivind Aaen (Storsteigen)
  • En rep. fra Vea
  • Observatører: Fjellregionsamarbeidet og LMD 

 

Det ble videre  uttalt at man  må jobbe tett sammen med Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF). Samtidig avventer man en rapport (NOU) fra utvalget som skal gjennomgå fagskolesektoren innen utgangen av 2014. Fjellregionsamarbeidet følger utviklingen av NUFL på nært hold.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 29. september 2015.