Reiseliv

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

På rådsmøtet i 2011, hvor reiseliv var ett av hovedtemaene fattet rådet følgende vedtak:

“Rådsmøtet i Fjellregionsamarbeidet ber styret om å arbeide for en offensiv politikk for reiselivet i fjellområdene gjennom arbeidet med den varslede reiselivsmeldingen, samt å være en pådriver for et mer helhetlig og koordinert reiselivsarbeid i fjellområdene.”

Prioriterte tiltak innan reiseliv

Handlingsplanen for Fjellregionsamarbeidet 2012-2014(15) omfattar fleire tema som gjeld reiseliv.

  • Bruk og vern, næringsutvikling i og rundt verneområde - Arbeide for at næringsutvikling i randsonene skal bli enklare. Det må vera mogleg å drive noko næringsverksemd inne i verneområda. Det tradisjonelle landbruksomgrepet må utviklast i samband med dette.
  • Tenestetilbod i hyttekommunar - Betra rammevilkår for finansiering av tenestetilbod i kommunar med mange hytter
  • Fellesgodefinansiering /infrastruktur - Finna løysingar for finansiering av fellesgode i reiselivsområde
  • Organisering av reiselivet i Fjell-Noreg - Auka verdiskaping i reiselivsnæringa i fjellområda, med særleg fokus på barmarksesongen.

Organisering av reiselivet i Norge

I regjeringens strategi "destinasjon Norge", ble det foreslått å iverksette et prosjekt for restrukturering av reisemålsselskapene i Norge. Nærings- og handelsdepartementet igangsatte i 2012 et eget femårig prosjekt for å gjennomføre dette arbeidet. NHD har nedsatt et Strukturutvalg som referanse- og koordineringsgruppe for arbeidet, og seks prosjektgrupper – én for hvert landsdelsområde, som startet opp arbeidet i 2013. Disse regionale prosjektgruppene skal lede arbeidet med å etablere de enkelte landsdelsselskaper og tilhørende destinasjonsselskaper.

De regionale prosjektgruppene er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen, reiselivsorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, samt Innovasjon Norge og Nærings- og handelsdepartementet. Prosjektgruppenes deltagere er valgt etter innspill fra de berørte offentlige instanser, reiselivsnæringen og andre relevante aktører.

Justering av rammer for prosjektet

Etter siste møte i strukturutvalget, hvor også statsråd Monica Mæland møtte, ble det klart at arbeidet med å samle ressursene i større reisemålsselskaper fortsetter, men med reviderte og justerte rammer. Det ble også klargjort på møtet at næringen ikke kan forvente statlig grunnfinansiering av reisemålsselskapene.

Her kan du lese hele brevet.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 29. september 2015.