Mat og reiseliv

Fjellnettverket ønsker en bærekraftig og helhetlig utvikling av fjellområdene innenfor næringene lokalmat og reiseliv, gjennom samarbeid på tvers av bransje, geografi og virkemiddelapparat.

Landbruks- og reiselivsnæringene er av de viktigste næringene for kommunene fjellområdene. Mens det de siste årene har vært nedgang i antall aktive gardsgruk bruk i fjellområda, er prognosene for reiselivet mer positive.

Det er ventet en årlig vekst både i antall sysselsatte og den totale verdiskapingen også i årene framover. Det er opplevelsesdelen av reiselivet, altså kultur og aktiviteter, som vokser raskest.

Bruken av kulturlandskapet

I stortingsmeldinga Garden som ressurs – marknaden som mål legges det vekt på å styrke koblingen mellom produsenter av lokalmat, det landbruksbaserte reiselivet og annet reiseliv.

For fjellområda sin del handler dette i stor grad om bruken av kulturlandskapet i produksjonen av mat – og om opplevelser. Kulturlandskapet gir både beitemuligheter og rekreasjonsmuligheter, og det unytta verdiskapingspotensialet er stort.

For reiselivet er skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet spesielt viktig.

Stedegen mat og opplevelser

Opplevelser og mat som er knyttet til bruken av utmarka, er ofte stedegen. Det er spesielt, og det hører til landskapet det er en del av.

Dette særpreget blir dermed en viktig konkurransestrategi fordi opplevelsene ikke kan produseres andre steder enn der de høyrer til.

Dette er et grunnlag for å bygge lokale og regionale framtidsretta utviklingsstrategier basert på særpreg.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 6. september 2019.