Samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband

Fjellnettverket har inngått en samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband. Avtalen skal øke graden av samordning innenfor våre felles tema og saker. Vi ser fram til et godt og tett samarbeid med Norges Fjellstyresamband!

Om Norges Fjellstyresamband:

NFS har som formål å sikre fjellstyrene best mulige rammebetingelser og verne om fjellstyrenes interesser ved å ta opp til behandling og søke løst spørsmål som har felles interesse for fjellstyrene. NFS skal være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og mellom fjellstyrene og de ulike myndighetene. NFS skal veilede fjellstyrene vedrørendeenkeltspørsmål, utforme og gjennomføre ulike opplærings- og servicetiltak i samsvar med den kapasitet organisasjonen til enhver tid har.

NFS tar opp saker og avgir uttalelser på grunnlag av fjellovens formål og intensjoner. På vegne av fjellstyrene skal NFS samarbeide med, og avgi uttalelser overfor offentlige myndigheter, private organisasjoner og andre.

Se også nyheten på Norges Fjellstyresamband sine hjemmesider

Samarbeidsavtalen mellom Fjellnettverket og Norges Fjellstyresamband kan du lese her. 


Publisert 28. september 2015, oppdatert 14. oktober 2015.