Statsbudsjettet 2018

I behandlingen av årets statsbudsjett har Fjellnettverket tatt opp flere saker som berører fjellområdene.

Fjellnettverket mener det er flere forslag i statsbudsjettet som vil få negative konsekvenser for fjellkommunene og som setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon. 

Fjellsatsinga og regionale utviklingsmidler

Fjellnettverket har lagt vekt på at kuttet i regionale utviklingsmidler har negative effekter på muligheten for sysselsetting, entreprenørskap og ressursutnyttelse.  Slik forslaget er nå vil særlig ramme kommuner med store distriktsutfordringer og Fjellnettverket mener de regionale utviklingsmidlene bør økes. 

Programmet «Verdiskaping i fjellområdene» har de siste fem årene bidratt til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. I forslaget til statsbudsjett er programmet fjernet. Fjellnettverket mener dette har vært viktig for fjellområdene og bør videreføres. 

Fjellnettverkets innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen  

 

Moms i reiselivet og mineralkartlegging

Fjellnettverket er kritisk til forslaget om økt i moms for reiselivet fra 10 til 12 prosent og etterlyser oppfølging og finansiering av Stortingsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Det ble også påpekt at det er et behov for å sluttføre mineralkartleggingsprogrammene for Sør Norge, der det gjenstår kartlegging av 66 prosent av landarealet. Fjellnettverket ba om at bevilgingene til NGU ble økt med minst 7 millioner kroner. 

Fjellnettverkets innspill til Næringskomiteen


Publisert 2. november 2017, oppdatert 2. november 2017.