Ny utforming av Rosenkrantzgata

Statens vegvesen planlegger ny utforming av fylkesveg 283 Rosenkrantzgata. Gata skal fortsatt ha fire felt, men to felt vil i fremtiden være forbeholdt bussen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Målet er at bussen kommer raskere frem, og at flere reiser med den. Da blir det også lettere å komme frem for dem som må kjøre bil.

Rosenkrantzgata er den største innfartsåren til Drammen sentrum, og trafikkeres daglig av ca. 30 000 kjøretøy. Ca. 420 av disse er busser i rute.

Les også: Vegprosjektet fylkesveg 293 Rosenkrantzgata (lenke til Statens vegvesen)

Vegvesenet skal lage en kommunedelplan med konsekvensutredning.

Planen lages på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune, som er vegeier, og i nært samarbeid med Drammen kommune.

Strekningen som skal planlegges, er fra Hamborgstrømtunnelen til kommunegrensen med Nedre Eiker.

Rosenkrantzgata vil ligge slik den gjør i dag, men vil få en utforming som oppfyller dagens krav til vegbygging og trafikksikkerhet.

Rosenkrantzgata årsdøgntrafikk 2015
Daglig kjører det i gjennomsnitt fra 22 600 til 29 200 biler på strekningen fra Nedre Eiker grense og til Hamborgstrømtunnelen (tall fra 2015). Trafikken er størst nærmest sentrum.

Hvorfor skal gata bygges om?

I dag er det til tider lange køer i Rosenkrantzgata. Dette fører til store forsinkelser for både bilistene og dem som reiser kollektivt.

Eksos og støy gir dessuten dårlig luftkvalitet og dårlig bomiljø for dem som bor i området.

Planlegger det en gate med plass til flere biler, vil dette bare løse dagens problemer på kort sikt.

Det vil ikke løse de trafikale utfordringene man får når det blir flere i Buskerudbyområdet* (kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg).

Det må derfor planlegges en gate som er fremtidsrettet, og som sikrer god fremkommelighet for kollektivtrafikken.

I tillegg er det et krav at man skal ha et godt kollektivsystem på plass i Buskerudbyen før man innfører bompenger (trafikantbetaling).

Vannledning fra 2. verdenskrig

Dagens gate er i dårlig stand, blant annet på grunn av langvarig forfall og slitasje fra tungtrafikken.

I tillegg ligger det et gammelt og dårlig vann- og avløpsnett, med mange brudd og lekkasjer i vegen.

Dette gir store utfordringer for Drammen kommune og Glitrevannverket.

Stadige reparasjoner ødelegger gata og skaper problemer for trafikkavviklingen.

I forbindelse med ombyggingen av gata skal derfor Drammen kommune og Glitrevannverket bygge nytt ledningsnett under bakken.

Rosenkrantzgata ulykker 2006 - 2015
I perioden fra 2006 til 2015 er det registrert 53 ulykker på strekninen fra Per Sivles gate og til grensen med Nedre Eiker. Klikk på bildet over, og se hvor ulykkene har funnet sted.

Hvorfor så stort planområde?

Endringer i Rosenkrantzgata vil ha konsekvenser for trafikken i gata, i bydelen Åssiden, og for trafikken i Drammen by.

For at man skal kunne belyse og vurdere alle konsekvensene, er derfor hele Åssiden bydel satt som planområde, selv om store deler av området ikke vil bli direkte berørt.

Finansiering

Fylkesveg 283 Rosenkrantzgata er det største tiltaket for kollektivtrafikken i Buskerudbyen, og blir finansiert gjennom Buskerudbypakke 2.

I tillegg vil Drammen kommune og Glitrevannverket finansiere sine deler av prosjektet.

Åpen prosess

Underveis i prosessen har det vært invitert til folkemøter og åpne kontordager for å informere og få innspill. 


Publisert 26. oktober 2016, oppdatert 5. juni 2018.