BTV Innkjøp og regionreformen

Fylkeskommunene Telemark og Vestfold trer ut av samarbeidet fra 1. juli 2018

BTV Innkjøp er et administrativt innkjøpssamarbeid som består av et fylkessamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold Fylkeskommuner, og et kommunesamarbeid med samtlige Buskerudskommuner og 12 Telemarkskommuner. 

Kommunesamarbeidet ble opprettet allerede i 1996 mellom Buskerud fylkeskommune og samtlige kommuner i Buskerud. Flere Telemarkskommuner har også kommet til etter hvert. 

Fylkessamarbeidet ble opprettet i 2002. 

Regionreformen medfører endring på fylkesnivå, noe som er både vemodig og spennende på en gang.

Fylkessamarbeidet
Innen 01.01.2020 skal Telemark og Vestfold fylkeskommuner slås sammen til ett fylke, mens Buskerud fylkeskommune skal bli en del av Viken fylke, sammen med Akershus og Østfold fylkeskommuner. 

Som følge av dette er samarbeidet mellom fylkeskommunene (Buskerud, Telemark og Vestfold) sagt opp i slutten av 2017. Fylkessamarbeidet skal være endelig avviklet innen 01.07.2018. 

Avviklingen innebærer en del tilpasningsarbeid i BTV Innkjøp. Dette arbeidet må prioriteres kommende halvår. Vi vil legge til rette for administrative endringer i løpende avtaler, som skal overdras og splittes mellom de tre fylkeskommunene. For avtaler som er felles for fylkeskommuner og kommuner, vil Buskerud fylkeskommune stå som oppdragsgiver sammen med de kommunene som deltar, og vi vil fortsatt ha hovedansvaret for oppfølgingen av disse rammeavtalene. 

Kommunesamarbeidet
Avviklingen av fylkessamarbeidet har naturlig nok også medført en del spørsmål fra våre deltakere om innkjøpssamarbeidet videre framover.

I forbindelse med avviklingen av fylkessamarbeidet, har det blitt fremlagt en sak til politisk behandling vedrørende videre samarbeid med kommuner. Vedtak i saken ble at innkjøpsenheten i Buskerud fylkeskommune skal fortsette samarbeidet med kommunene i Buskerud fram mot ny fylkessammenslåing (Viken). Samtidig ble det åpnet for at innkjøpsenheten kan tilby betalte tjenester til andre fylkeskommuner og kommuner. 

Dette innebærer at vi ikke kommer til å si opp samarbeidet med noen kommuner i nærmeste fremtid. Da en avvikling av samarbeidet med Telemark og Vestfold fylkeskommuner vil medføre tap av ressurser (3 ansatte), vil det imidlertid bli nødvendig å etterhvert se nærmere på tjenesteomfanget og på prising av tjenestene. Dette må vi eventuelt få komme nærmere tilbake til. 

Inntil videre vil Buskerud fylkeskommune fortsette å invitere til deltakelse på aktuelle rammeavtaler.  


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 3. juli 2018.