Næringsmidler - minstebeløp

Rammeavtalen for næringsmidler med oppstart 15. aug 2016 er tiltenkt storkunder. Det betyr at de minste enhetene er fritatt fra å bruke avtalen - og som hovedregel ikke skal bruke avtalen.

Hvem kan delta på rammeavtalen

Under forberedelsene har det oppstått spørsmål om det skal legges til rette for at såkalte "småkunder" på oppdragsgiversiden skal kunne delta på rammeavtalen.

Etter markedskonferanse med innspill fra deltagende leverandører, og diskusjoner i faggruppen, var det enighet om at "kolonialvarer til småkunder" ikke er egnet som en del av den store konkurransen som gjennomføres av BTV Innkjøp.

Konkurransen på næringsmidler retter seg mot grossister innen ulike typer næringsmidler. Ettersom næringsmidler ikke er en ensartet gruppe varer, kreves en inndeling i grupper for at vi skal oppnå konkurranse om leveringene. Gruppeinndelingen av de ulike næringsmidlene retter seg altså mot leveransene. "Småkunder" som egen gruppe under inndelingen av næringsmidler gir ikke en god nok beskrivelse av behovet/leveransen til at vi kan sikre en god nok kontrakt.

Dersom "småkunder" skulle få dekket sitt behov for kolonialvarer gjennom grossister på denne rammeavtalen ville dessuten prisene blitt så høye at det ikke lar seg forsvare ut fra et økonomisk perspektiv. De økonomiske konsekvensene dette ville få for de andre deltakerne ville heller ikke la seg forsvare. Leverandørene har i markedskonferansen bekreftet dette. I tillegg vil det også oppstå utfordringer blant annet mht. logistikk og miljø.

Etter en grundig vurdering har vi derfor kommet til følgende konklusjon

Denne rammeavtalen vil være egnet for deltakere/brukersteder som bestiller større kvanta enn "småkunder" som regel har anledning til, eller behov for. Bestilling av større kvanta gir best pris og best mulig logistikk og levering. I konkurransegrunnlaget er det således lagt opp til at man i hovedsak kjøper større anbrekk, men det skal være mulig å bestille anbrekk for mindre brukersteder, det vil si anbrekk som inneholder et passende antall for avdelingsbruk.

Vi vil derfor anbefale at kommunene kjører egne konkurranser om kolonialvarer tilpasset sine minste enheter/virksomheter.

Dere kan i prinsippet la mindre enheter delta på hele eller deler av rammeavtalen. For at avtalen skal være hensiktsmessig og lønnsom for de mindre enhetene, bør imidlertid disse være av en viss størrelse, med lagringskapasitet og et årlig forbruk som overstiger kr 100.000 per gruppe.


Teksten over ble første gang publisert i vårt nyhetsbrev november 2015.


Publisert 11. august 2016, oppdatert 22. november 2016.