Miljø

Miljø har blitt mer og mer viktig de siste årene, og under finner du informasjon om hvordan BTV Innkjøp jobber for å redusere miljøbelastningen knyttet til innkjøp av varer og tjenester.

Jorden i et grønt blad

Miljøknutepunkt Buskerud

Som miljøknutepunkt i Buskerud jobber BTV Innkjøp for;

  • At miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig
  • En effektiv bruk av ressurser
  • Å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv

 

Hvordan rapportere i forhold til miljøriktige innkjøp og leverandører;

Miljøknutepunkt Buskerud blir utfordret fra flere som jobber med sertifisering og resertifisering til å bistå i med rapportering av måloppnåelser. BTV Innkjøp har derfor laget en veileder som kan hjelpe deg med dette arbeidet.

Gjennomgang av standardene ISO 14001, ISO 9001 og OHSAS 18001

 


 

Bakgrunnsinformasjon om miljøknutepunkt Buskerud

For å sikre best mulig miljøkompetanse holder BTV Innkjøp seg oppdatert på det som skjer, samt er aktivt med på å utvikle et best mulig fylkeskommunalt innkjøpsarbeid.

 

Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007-2010)

I regjeringens handlingsplan fremgår det at «Panelet for miljøbevisste innkjøp» har en sentral rolle i arbeidet med å utvikle veiledende kriterier for offentlig anskaffelser. Arbeidet skal i tillegg sees i nær sammenheng med kriterieutvikling i Norden og EU. Selve oppbyggingen og utformingen av kriteriene følger prinsippene som er nedfelt i «Guidance on criteria development», et arbeidsdokument utviklet for Nordisk Ministerråd. Handlingsplanen trådte i kraft 1.1.2008.

Kortversjon om iverksetting av handlingsplanen

 

Miljøledelse i staten

Miljøledelse i staten er en veileder som har som mål å gi statlige virksomheter et godt grunnlag for å integrere miljøhensyn i egen virksomhet. Dette gjøres ved å integrere samfunnsansvaret for miljø i eksisterende styringssystemer, og ledelse og organisasjon, gi eksempler og forslag til tiltak, samt å styrke nødvendig kompetanse på miljø i forhold til eksisterende regelverk og de mest sentrale miljøproblemene.

 

Miljøveileder

Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet en miljøveileder. Veilederen skal være en rettesnor for offentlige anskaffelser, med bakgrunn i at lov om offentlige anskaffelser pålegger statlige og kommunale oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser ved planlegging av anskaffelser.

 


 

LCC Web

Livssykluskostnader eller Life Cycle Costs (LCC) er alle kostnader som påløper for et bygg fra tidlig planleggingsfase til endt levetid. En LCC-analyse er et viktig redskap ved planlegging av nybygg, rehabilitering, ombygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer.

LCC Web er et beregningsverktøy, som tilbyr LCC-analyser på ulike detaljeringsnivåer. LCC Web kan benyttes for alle typer prosjekter og i alle faser av planlegging og drifting av bygget. Beregningene utføres etter norsk standard NS3454 ''Livssykluskostnader for byggverk - prinsipper og struktur''. LCCWeb er gratis, men tilgangsstyrt.

 


 

Tidlig LCC

Tidlig LCC er Difis verktøy for overslagsberegning av livssykluskostnader i tidligfase.

 


 

Miljøveileder ved kjøp eller leasing av bil i det offentlige

Miljøstiftelsen Zero og BTV Innkjøp har utarbeidet en miljøveileder for deg som skal kjøpe eller lease bil i det offentlige.

 


 

Viktige fora for utvikling og meningsutveksling rundt miljø

Domsavgjørelser

Ofte er domsavgjørelser med på å gjøre den forholdsvis nye "Lov om offentlig anskaffelser" mer forståelig, og legge nye premisser for hva vi kan kreve i et konkurransegrunnlag.

En avgjørelse i EU-domstolen (av 17 september 2002, sak C-513/99) er den såkalte "Concordia-saken" som slår fast at oppdragsgiver i vurderingen av det økonomisk mest fordelaktige anbud på busstransport, kan ta hensyn til utslipp og støynivå.

 

Grønn hverdag

Grønn hverdag er en guide til miljøvennlig og etisk forbruk.

 

Materialretur

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

BTV Innkjøp og de tre fylkeskommunene er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS. Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge AS (GPN) innebærer at medlemmet stiller krav til alle sine norske vareleverandører om medlemskap i GPN. Ordningen er innført for å sikre at virksomheter som er vederlagspliktige betaler til næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Slik reduseres antall gratispassasjerer, og dermed problemene med konkurransevridning. Kontrollmedlemskapet er gratis forutsatt at bedriften ikke har vederlagspliktig emballasje.

 

Initiativ for etisk handel (IEH)

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

 

Miljøfyrtårn

Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøprestasjon så det monner i så mange private og offentlige virksomheter som mulig.
Vestfold og Buskerud fylkeskommune er sertifisert. Telemark jobber med sertifisering.

 

Oikos

Oikos - Økologisk Norge er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, stiftet 3. september 2000. Den skal arbeide for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk, og styrke det økologiske miljøet i Norge.

 

Miljøledelse basert på EMAS og ISO 14000

EMAS og ISO 14000-serien blir ofte nevnt når man snakker om miljøledelsessystemer. EMAS er en forkortelse for "Eco Management and Audit Scheme", med andre ord et miljørevisjonssystem. EMAS trådte i kraft i april 1995. ISO er en forkortelse for den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (International Standardisation Organisation). ISO utvikler for tiden flere miljøstandarder i den såkalte ISO 14000-serien. Den viktigste standarden er ISO 14001 Miljøledelsessystem.

 

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus Norge gir den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling, og er utformet og utviklet av miljødirektoratet på oppdrag fra Miljøverndepartementet.


Publisert 11. juli 2016, oppdatert 30. november 2016.