Miljøknutepunkt Buskerud

BTV Innkjøp er Miljøknutepunkt i Buskerud, under finner du informasjon om hva det betyr.

Som miljøknutepunkt i Buskerud jobber BTV Innkjøp for;

 • At miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig.
 • En effektiv bruk av ressurser.
 • Å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv.

 

Hva er et knutepunkt?

 • En faglig støttetjeneste i hvert fylke som jobber for å ivareta miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.
 • Skal gi offentlige virksomheter bistand til å nå målene i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar (2007 - 2010).
 • Treårig prosjekt for regional kompetansebygging.
 • Lagt til et eksisterende, lokalt fagmiljø innen offentlige anskaffelser.
 • Samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fylkesmannen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og regionale virksomheter og organisasjoner.

 

Oppdrag miljøknutepunkt

 • Innarbeide miljøkriterier i fellesavtaler.
 • Tilby kurs for politikere, ledere og innkjøpere.
 • Bistå med maler for gode innkjøpsprosesser der miljø inngår.
 • Gi praktisk bistand ved enkeltinnkjøp.
 • Arrangere dialogkonferanser og kurs i samarbeid med leverandørmiljøene.

 

Hvordan løse oppdraget?

 • Styrke faggruppene på de enkelte rammeavtaleområdene med miljøkompetanse, enten internt eller eksternt.
 • Videreutvikle bruk av miljø som tildelingskriterium.
 • Utarbeide gode og oversiktlige kravspesifikasjoner som tar hensyn til miljø, universell utforming og livssykluskostnader.
 • Skape samarbeidsarenaer for deltakere i innkjøpssamarbeidet, leverandører og andre aktører i fylket.
 • Bistand til offentlige aktører i fylket og leverandører i forhold til miljøriktige anskaffelser på konkrete prosjekter.
 • Samarbeid med andre relevante prosjekter for å sikre flere arenaer.

 

Hvorfor knutepunkter?

 • Det offentlige kjøper varer, tjenester, IKT, bygg og anlegg for 380 mrd årlig (2008).
 • Offentlige virksomheter har ansvar for å bruke og etterspørre miljøvennlige varer tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder.
 • Miljø- og etiske/sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal bidra til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv.
 • Undersøkelser viser at de største hindrene er kompetanse og verktøy.

 

Hvordan?

 • Nå de offentlige virksomhetene på både strategisk og operativ nivå.
 • Videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige anskaffelser.
 • Videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for miljøhensyn i anskaffelser.
 • Yte praktisk bistand ved enkeltkjøp.
 • Veilede de offentlige virksomhetene i utvikling og implementering av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert.
 • Bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som krevende kunder i god dialog med markedet for å fremme innovasjon og utvikling.
 • Det er opp til hvert enkelt knutepunkt å tilpasse arbeidet til sin region.

Publisert 11. juli 2016, oppdatert 23. september 2016.