Våre tjenester

BTV Innkjøp har stort ansvar og mange gjøremål. Under gjøre vi rede for våre tjenesteområder.

Anskaffelse av rammeavtaler for innkjøpssamarbeidet

BTV Innkjøp har en rammeavtaleportefølje bestående av ca 40 rammeavtaleområder og 120 underliggende kontrakter som gjelder ulike tjeneste- og vareleveranser til BTV-samarbeidet.

Porteføljen medfører anskaffelse av opptil 12 rammeavtaler per år. Vi oppdaterer status for pågående anskaffelser hver måned.

Det er BTV Innkjøp som har hovedansvaret for å gjennomføre anskaffelsesprosessene. Forberedelser til kommende konkurranser skjer imidlertid i samarbeid med faggrupper. Faggruppene består av innmeldte fagpersoner fra deltagere på rammeavtalen.

Ved ledig kapasitet etablerer BTV Innkjøp nye rammeavtaleområder for innkjøpssamarbeidet. Utvelgelse av nye områder foretas bl.a. på bakgrun av omfang per deltaker, markedssituasjonen, økonomisk lønnsomhet og eventuelle stordriftsfordeler, kompleksitet og  behovet for leveransesikkerhet.

 

Oppfølging og utvikling av rammeavtaler

BTV Innkjøp kontrollerer og følger opp rammeavtalene for å sikre at de etterleves og utvikles. Kontraktsoppfølgingen starter ved at vi tilrettelegger for en god implementering av nye avtaler. Videre i kontraktens løpetid gjennomføres bl.a. samarbeidsmøter med leverandører og deltagere (referansegrupper), avviksbehandling, avtale om og implementering av eventuelle endringer, resultatmåling ved hjelp av statistikk og analyse, prolongering eller avslutning av kontraktsforhold.

 

Støttefunksjon for e-handel

BTV Innkjøp driver et omfattende arbeid for å utvikle og tilrettelegge for e-handel. Ved avrop på rammeavtaler for varer benyttes i stor grad e-handel, noe som bl.a. krever tett oppfølging av våre 30 leverandører med e-handelskataloger. 

Støttefunksjonen for e-handel bidrar videre

  •  Når deltagere starter opp med e-handel
  • Ved feilsøking som kan involvere systemleverandører og katalogleverandør - ofte i tett samarbeid med kontraktsansvarlig
  • Med nettverksbygging, samlinger og erfaringsutveksling 
  • Som koordinator ved felles utfordringer
  • Og support for brukerhenvendelser på epost og telefon

 

Informasjon og kommunikasjon

BTV Innkjøp leverer månedlige nyhetsbrev og vedlikeholder egen nettside med informasjon om anskaffelser og avtaler. I tillegg betjener BTV Innkjøp en kundetelefon som sikrer tilgjengelighet ved alle typer henvendelser fra deltagere og leverandører.

Informasjon om løpende rammeavtaler publiseres i vår rammeavtaleoversikt.

 

Generell rådgivning og veiledning

BTV Innkjøp bistår samarbeidsdeltakerne med generell rådgivning i tilknytning til regelverket for offentlige anskaffelser, kontraktsrett og eventuelle andre innkjøpsfaglige spørsmål. BTV Innkjøp kan også gi veiledning ved konkrete spørsmål i forbindelse med gjennomføring av samarbeidsdeltageres egne konkurranser. Større rådgivnings-/veiledningsoppdrag som krever mer enn 1-2 timers arbeid faller utenfor denne tjenesten, men kan gjennomføres som betalingstjeneste ved ledig kapasitet.

 

Kompetanseheving hos samarbeidspartnere og leverandører

BTV Innkjøp planlegger å utarbeide og/eller innhente kurs for deltakerne i samarbeidet. Dette kan være kurs innen regelverket for offentlige anskaffelser, ehandel og kontraktsoppfølging. Eventuelle kommende kurs vil bli annonsert på web og i nyhetsbrev.

 


Publisert 26. juli 2016, oppdatert 7. november 2017.