Slik er folkehelsen i Buskerud

For første gang har Buskerud fylkeskommune laget en samlende rapport om folkehelsen i fylket vårt.

Folkehelsen i Buskerud 2013 - en faktarapport (pdf)

- Vi ønsker at den nye rapporten kan bidra til økt fokus på folkehelsen i fylket, sier Randi Haldorsen, leder for folkehelseteamet i Buskerud fylkeskommune.

Haldorsen sier statistikk og helseoversikter har stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men at det også er knyttet store utfordringer til bruk av statistikken og tolkningen av den.

- Økt fokus på folkehelsefeltet

- Rapporten er først og fremst utarbeidet for å bidra med analyser som kan øke fokus på folkehelsefeltet generelt og den nye årlige folkehelsestatistikken spesielt, samt å bidra med et grunnlag for debatt rundt utforming av mål og retningen i vår region, sier hun.

Folkehelserapporten tar for seg temaene

  • demografi
  • oppvekst og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert adferd
  • helsetilstand

- Å redusere sosiale helseforskjeller er et svært viktig mål i folkehelsearbeidet, sier Haldorsen.

- Samfunnets samlede innsats for å oppnå mange og gode leveår, gjennom for eksempel tiltak rettet mot arbeid og utdanning, bidrar til å fremme helse og jevne ut sosiale helseforskjeller i befolkningen, fortsetter hun.

Folkehelse og påvirkningsfaktorer

Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i.

- Det er ikke slik at den samlede folkehelsesituasjonen i en kommune, fylke eller i landet bare er summen av individuelle valg og genetiske forutsetninger, understreker Haldorsen.

- Samfunnsmessige forhold er med å skape forskjeller, men kan påvirkes gjennom planlegging, forvaltning og tiltak, sier hun.

Det er store geografiske forskjeller i helse og betydelige sosiale helseforskjeller.

- Tilstrekkelig oversikt over befolkningsutvikling, helsetilstand og påvirkningsfaktorer er derfor viktig for å synliggjøre de folkehelseutfordringene man står overfor, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier hun.

- Nå skal Buskerud fylkeskommune jobbe sammen med kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv om å skape gode betingelser som utjevner sosiale forskjeller i helse, legger til rette for sunne valg og fremmer god helse og trivsel for befolkningen, avslutter Randi Haldorsen.

  • Den forventede levealderen i Buskerud er på landsgjennomsnittet, men varierer noe mellom kommunene i fylket.
  • Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn er også høyere enn landssnittet, der særlig Drammensregionen skiller seg ut.
  • I Buskerud er andelen av befolkningen med videregående skole og/eller høyere utdanning lavere enn landsgjennomsnittet.
  • Forekomsten av ikke-smittsomme folkesykdommene en høyere forekomst i fylket enn landet sett under ett.

Publisert 11. februar 2014, oppdatert 11. februar 2014.