Vil ha permanent mobbeombud

Stillingen som mobbeombud i Buskerud går ut ved årsskiftet. Nå vil fylkespolitikerne videreføre ombudet som en permanent ordning.

Mobbeombudet i Buskerud startet i den nye jobben 1. januar i fjor.

Buskerud var da det først fylke i landet som fikk et eget mobbeombud for 9.000 elever og lærlinger i videregående opplæring.

Følg Mobbeombudet i Buskerud på facebook

Ombudet har en prosjektstilling som går ut ved årsskiftet, og nå ønsker politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren og politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur at ordningen blir permanent.

Denne uka vedtok de innstilling til fylkestinget om at mobbeombudfunksjonen videreføres som en permanent ordning. Saken kommer opp til endelig behandling i fylkestinget 6. mai.

Nulltoleranse mot mobbing

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne, og jobber aktivt mot mobbing i den videregående skolen i Buskerud.

Fylkeskommunen har også underskrevet manifest mot mobbing.

Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Har ført til økt bevissthet

Mobbeombudet har i løpet av det siste året besøkt 16 videregående skoler, 13 offentlige (eid av Buskerud fylkeskommune) og tre private friskoler.

Hun har møtt elever og lærere, og sammen med elev- og lærlingombudet har de skolert elevrådene om hvordan man bør drifte et elevråd, rettigheter og plikter som elev, samt hvordan tillitsvalgte kan bidra til et godt psykososialt læringsmiljø.

Mobbeombudets arbeid på individ-, skole-, system- og samfunnsnivå, har bidratt til å øke bevisstheten rundt elevers og lærlingers rett til et godt psykososialt læringsmiljø.

Ombudet har bidratt til refleksjon rundt folkehelseperspektivet ved å fullføre utdanning. Ved å sette fokus på ungdommers psykiske helse, har mobbeombudet bidratt til å øke bevisstheten hos lærere, rådgivere, skoleledere, instruktører og helsepersonell.

Mobbeombud i flere kommuner

Mobbeombudet i Buskerud har hittil vært landets eneste i sitt slag, men nasjonale styringssignaler kan tyde på at flere kommuner/fylkeskommuner vil vurdere lignende satsinger.

I innstillingen til statsbudsjettet for 2014 foreslår Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen å øremerke 10 millioner til kampen mot mobbing.

Dette skal være midler som både skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte fra til ulike tiltak for å forebygge mobbing, for eksempel kursing av lærere i klasseledelse eller gjennomføring av prøveprosjekter med mobbeombud.


Publisert 10. april 2014, oppdatert 10. april 2014.