Vil slippe til elsykler i utmark

Fylkespolitikerne i Buskerud sier ja til elsykler i utmark. - Elsykler hverken forurenser eller lager støy, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

Onsdag ettermiddag behandlet politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune sitt svar på en høring fra Miljødirektoratet om å tillate bruk av elsykkel i utmark.

- Hovedutvalget støtter direktoratets forslag til endringer i markaloven, verneforskrifter og friluftsloven, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

- Vi er positive til bruk av elsykler i utmark. Elsykler hverken forurenser eller lager støy, og flere får muligheten til å oppleve den vakre naturen vår.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Fram til nå har det ikke vært lov med el-sykkel på traktorveger og kjerreveger fordi dette regnes som utmark.

Sykling som friluftslivsaktivitet er populært

Nesten halvparten (43%) av den voksne befolkningen bruker sykkel som framkomstmiddel på turer i naturen, mens en fjerdedel driver med terrengsykling.

 I tillegg er sykkel et framkomstmiddel som brukes mye til transport.

- El-sykler har blitt populære fordi det er gøy og lettvint å sykle, og salg av sykler med hjelpemotor har økt kraftig de siste årene.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Det omsettes i dag alle typer sykler med hjelpemotor – både vanlige bysykler, terrengsykler og fatbikes (terrengsykler med brede dekk).

Hanne Lisa Matt

Lite hensiktsmessig å ha et absolutt forbud

- Det er lite hensiktsmessig å ha et absolutt forbud mot el-sykler i utmark da et slik forbud er til hinder for økt bruk av el-sykler som miljøvennlig framkomstmiddel for daglige gjøremål og turer, sier politikeren.

Det kan være opparbeidete turveier som tjener som snarveier på tur til jobb, skole, barnehage og butikk mv.

Eksempel på slik turvei hvor bruk av el-sykkel i dag ikke er lov, er på den nedlagte Drammensbanen.

Positivt for folkehelsen

- En åpning for bruk av el-sykkel slik sett kan også være positivt ut fra et folkehelseperspektiv. Og vi når frem til flere, for eksempel eldre mennesker. 

Hanne Lisa Matt

- Etter vår vurdering vil det ikke være store ulemper knyttet til bruk på f.eks. turveier og traktorveier som etter motorferdselloven omfattes av utmarksbegrepet, sier Hanne Lisa Matt.

Matt sier det er en rekke utfordringer med økende bruk av el-sykler i utmark.

Større bruk vil bidra til å øke konfliktnivået som allerede er mellom gående og syklende flere steder, på bakgrunn av økt fart, følelsen av usikkerhet for gående og økt rekkevidde med påfølgende økt slitasje og forstyrrelse på naturen.

Politikerne i fylkeskommunen vedtok derfor forslaget om å begrense bruk av el-sykkel til «veg og opparbeidet sti».

- Det er også viktig å huske at el-sykkel bare støtter oppunder innsatsen som syklisten gjør og støtten er begrenset til 25 km i timen, sier Matt.

Endringer i kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel innebærer at el-syklister etter trafikkreglene likestilles med andre syklister (etter nærmere definert effekt på el-sykkelen) og faller ikke lenger inn under definisjonen «motorvogn».

Bruk av el-sykkel i utmark er ikke en allemannsrett etter friluftsloven, og eier av privat vei kan dermed forby ferdsel og parkering av el-sykkel.


Publisert 16. mars 2016, oppdatert 16. mars 2016.