Togstasjoner må opprettholdes

Samferdselspolitikerne krever skriftlig redegjørelse fra NSB om nedlegging av stasjoner og endring i stoppmønster.

- Med bakgrunn i informasjon som ble gitt av NSB i hovedutvalgsmøte tirsdag, vil politikerne i hovedutvalget for samferdselssektoren (HUS) i Buskerud beklage at vesentlige ruteendringer gjennomføres uten at fylkeskommunen blir orientert eller hørt.

- En nedleggelse av Hallenskog stasjon vil få svært negative konsekvenser for beboere, pendlere og skolebarn og ingen avbøtende tiltak er på plass før tidligst om 2-3 år.

HUS ber NSB legge vekt på de innspill som er kommet i saken og opprettholde stopp på Hallenskog stasjon.

- Mangler busstilbud
- Det er i dag ikke mulig å kjøre busser i området og det foreligger ikke avklaringer på noen avbøtende tiltak som kan kompensere for togstopp. Snarere registrer vi at folk i området allerede vurderer å flytte fra et attraktivt boområde.

- Et stopp medfører et drøyt minutt lenger kjøretid hver vei. Siden Hallenskog er viktigste vekstområde for kommunen, krever de at stoppet opprettholdes, selv om kommunen primært ønsker raskere kjøretid fra Spikkestad til Oslo uten togbytte i Asker. Alle er positive til at det etableres halv times avganger.

Fylkespolitikerne ber NSB som alternativ til nedleggelse av Hallenskog stasjon, å vurdere om en eventuell alternering av stoppesteder på Spikkestadbanen kan gi tilsvarende innspart tid.

Jernbaneverket har ingen merknader til at stasjonen blir opprettholdt.

- Hovedutvalget ber om at vi snarest mulig får bekreftet at Hallenskog opprettholdes, i det minste som et forsøksordning fram til endelig kjøreplan 2014.

Krever informasjon om ruteendringer
- Manglende informasjon og høringer medfører stor frustrasjon i de aktuelle kommuner. Vi ber om at alle fremtidige vesentlige ruteendringer og diskusjoner om avbøtende tiltak i vårt område fremlegges til kommunene og fylkeskommunen for normal politisk behandling.

- Vi har respekt for at det er en sammenheng med trafikken gjennom Oslo, men rimelige regionale forhold må også høres og vurderes i den store sammenhengen.

Med bakgrunn i ny informasjon fremkommet i media 6. februar om at Steinberg stasjon tenkes nedlagt fra desember 2012, bes det om en skriftlig redegjørelse fra NSB om nedlegging av stasjoner og endring i stoppmønster for strekningen Drammen- Kongsberg.

Redegjørelsen sendes Buskerud fylkeskommune og berørte kommuner i Buskerud til høring.

Buskerud fylkeskommune krever at det tilføres avbøtende tiltak og at kostnadene ved dette dekkes som en kompensasjon av NSB. Konkrete tiltak drøftes med kommunene og fylkeskommunen.


Publisert 10. februar 2012, oppdatert 4. november 2013.

blog comments powered by Disqus