Bedre forvaltning av mineralressursene

Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. - Det betyr økt aktivitet i Buskerud, sier regiongeologen.

- Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i.

- Dette er bakgrunnen for at vi nå legger frem en strategi for mineralnæringen, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da han torsdag presenterte en nasjonal strategi for mineralnæringen.

- Strategien inneholder ni hovedelementer, men en grunnpillar er at staten nå øker innsatsen for å kartlegge mineralressursene slik at vi kan forvalte disse bedre for fremtiden, sier Sven Dahlgren som er regiongeolog for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

- Dette betyr at vi får en betydelig økt aktivitet for å kartlegge mineralressurser i Buskerud fylke de neste årene, fortsetter regiongeologen.

I strategien blir det også lagt vekt på at offentlige etater skal ha en saksgang som i større grad blir forutsigbar.

Giske vektlegger kommunenes og fylkeskommunenes roller:

- For å sikre dagens og fremtidig behov for mineralressurser, forventer regjeringen at fylkeskommunene (regional planmyndighet) og kommunene vektlegger dette hensynet i sin arealplanlegging, sa Giske.

- For å sikre en effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse mener regjeringen at det er nødvendig at fylkeskommunene og kommunene ved utarbeidelse av planstrategier legger opp til en langsiktig og helhetlig utnyttelse av mineralressursene i fylket.

- Dette vil bidra til å realisere regjeringens mål om vekst og økt verdiskaping i mineralnæringen, sa han.

Buskerud har gjennom århundrene vært et av landets viktigste bergverksfylker.

Buskerud er Østlandets framtidige skattkiste for geologiske byggeråstoffer (grus, sand og pukk).

Det er også svært sannsynlig at det finnes uoppdagete mineralressurser i fylket.

I regjeringens mineralstrategi ble også strategien for geologisamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner 2013-2016, og som ble vedtatt av de tre fylkestingene høsten 2012, særlig fremhevet som et eksempel på hvordan dette kan gjøres i andre deler av landet.

For ytterligere informasjon:
Sven Dahlgren, regiongeolog, 33 34 41 28.


Publisert 15. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.