Behandler søknader om spillemidler

Buskerud fylkeskommunene jobber nå med årets fordeling av spillemidler til idrettsanlegg etter at søknadsfristen gikk ut 15. januar.

Hvert år fordeler fylkeskommunen penger til en rekke formål via spillemidlene, som bidrar til aktiviteter der folk bor.

I fjor fikk Buskerud fylkeskommune tildelt 37 millioner kroner fra staten, mens kommunene i fylket sendte inn søknader for 159.410.000 millioner kroner til ordinære- og nærmiljøanlegg.

Nå starter fylkeskommunen arbeidet med årets søknader etter at kommunenes frist til fylkeskommunen gikk ut 15. januar.

Innhenter informasjon fra søkerne
- For oss i fylkeskommunen er perioden vi nå går inn i den viktigste, nærmere bestemt tidsrommet mellom 15. januar og 15. mars, sier idrettskonsulent Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune.

- I denne perioden er saksbehandling av søknadene vår viktigste oppgave med mål om å få alle søknadene som er oversendt fra kommunene godkjent, forklarer han.

Gonsholt sier administrasjonen jobber med å innhente eventuelt manglende dokumentasjon fra søkere, slik at flest mulig av søknadene blir godkjent til slutt.

- Samtidig er det en løpende dialog med Buskerud idrettskrets og deres anleggsutvalg, der det hele veien diskuteres hvordan man legger opp prioriteringene, forklarer han og understreker at de ikke overprøver kommunenes prioriteringer.

- Vi følger deres politiske vedtak fordi det er de lokale prioriteringene som er grunnlaget for anleggsutviklingen. Kommunene kjenner sine behov best, sier idrettskonsulenten i fylkeskommunen.

Innstilling fra administrasjonen
Ut i fra de lokale prioriteringene kommer administrasjonen med en innstilling som blir oversendt Buskerud idrettskrets for en endelig uttalelse til den politiske saken om spillemiddelfordeling i Buskerud.

Politikerne i fylkeskommunen vedtar fordelingen i mai/juni.

- Den samlede prioriteringen for hvilke anlegg vil bli bestemt ut i fra hvor lenge de enkelte anleggene har ventet på sine midler. I og med at det er en søknadsbasert ordning, vil de kommunene som har mange søknader, og dermed høy total søknadssum, ha flere anlegg som venter på tilsagn, sier Gonsholt.

- Dette har sin klare innvirkning på hvilke kommuner som får hva. Fordelingen er en utfordring, men vi mener vi jobber målrettet for en mest mulig rettferdig løsning, og vi ønsker at alle søkere skal oppleve det gjennom våre prioriteringer, sier han.

Overskuddet til Norsk Tipping
Årlig mottar Kulturdepartementet 45,5 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Det utgjør andelen som går til idrett og fysisk aktivitet.

Frem til nå har den utgjort cirka 1,5 milliarder kroner som er blitt fordelt på drift av Norges Idrettsforbund og utbygging av idrettsanlegg, henholdsvis med cirka halvparten til hver del.

I skrivende stund ligger det inne et forslag om en økning fra 45,5 prosent til 64 prosent, noe som i 2012 ville økt totalpotten med cirka 600 millioner.

Endringen kan bli en realitet i mars, når Stortinget skal ta den nye stortingsmeldingen om idrett opp til vedtak.

For ytterligere informasjon:
Øyvind Gonsholt, idrettskonsulent, 32 80 89 70.


Publisert 21. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.