Debatt om Buskerud-budsjettet

Økt satsing på veg og skole. Fylkestinget vedtok handlingsprogram 2014-2017 etter debatt i årets siste fylkesting.

Torsdag 5. desember vedtok fylkestinget i Buskerud fylkeskommune handlingsprogram 2014-2017.

- Dette viser at de prioriteringene som flertallskoalisjonen gikk til valg på, med økt satsing på skole har vi fått til. Det blir en sterkere satsing på utdanning og samferdsel, jeg vil si det er et veldig godt budsjett, så det blir spennende å jobbe fremover, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Handlingsprogrammet viser prioriteringer for de neste årene og utarbeides for fire år, men rulleres hver år.

Det var flertallspartienes (H/Frp/KrF) forslag som ble vedtatt med 27 stemmer (støtte fra Senterpartiet og Venstre).

Kunnskapsskolen

Kunnskapsskolen Buskerud innebærer en forsterket satsing på videregående opplæring i Buskerud. Hovedmålet er å bedre læringsmulighetene og resultatene for alle.

Vedtaket i handlingsprogrammet inneholder hele 19 punker om satsingen på Kunnskapsskolen.

Blant annet kan nevnes

  • nyutdannede lærere får god støtte og oppfølging inn i arbeidet for Kunnskapsskolen. For å sikre møtetid og oppmerksomhet til denne viktige perioden for de ansatte, styrkes mentorordningen.
  • Det er viktig for skolen og elevene at det er lærere tilgjengelig, særlig i timene der det skal være undervisning og vikarbudsjetposten styrkes med 4 millioner.
  • For å gi et bredest mulig tilbud til alle elevgrupper vil Kunnskapsskolen i Buskerud tilby tre nye klasser for talentsatsing og forskerlinje. Dette som et ledd i arbeidet med økt læringsutbytte for elever på alle nivåer.

Budsjettforslag fra partiene

Fylkestinget

Økt satsing på samferdsel

- Vi har økt rammen for fylkesveger i Buskerud med 50 millioner kroner hvert år, 200 millioner kroner mer iløpet av fire år. Kollektivsatsingen innebærer en økning på 25 millioner kroner hver år. Det er en gledens dag for samferdel, mener Trond Johansen, som presenterte forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

- Vi ønsker at det brukes mer penger på utdanning, samferdsel og spesielt kollektivtrafikk, men ønsker flere midler til nærings- og distriktsutvikling, sier Roger Ryberg fra Arbeiderpartiet og viser til regjeringens tilleggsproposisjon (budsjett 2014).

- Vi satser 154 millioner kroner mer på utdanning enn det rådmannen la opp til, 140 millioner kroner mer og utvikling med 10 millioner kroner, sier Ryberg.

- Det har for Sp og V vært viktig å styrke områder innen kollektivtrafikk, gang og sykkelvei, få fortgang i arbeid med Ringeriksbanen og styrke rammene på regional utvikling, sier Ole Johnny Stavn som presenterte fellesforslaget fra Senterpartiet og Venstre.

- Vi er veldig fornøyd med at flertallet nå støtter oppunder våre prioriterte forslag i handlingsprogrammet, og med dette kan få gjennomført disse tiltakene i nærmeste framtid, sier Stavn.

Handlingsprogrammet vedtas årlig av fylkestinget jfr. kommunelovens § 44.

Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet, blir bindende for virksomhetenes drift så fremt ikke andre vedtak fattes gjennom året.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.
Trond Johansen, gruppeleder for KrF, 90 99 80 95.
Roger Ryberg, gruppeleder for Ap, 93 42 94 29.
Ole Johnny Stavn, gruppeleder for Sp, 91 37 00 17.


Publisert 5. desember 2013, oppdatert 5. desember 2013.