Får 5 mill i omstillingsmidler

Rollag og Ringerike kommuner får tilsammen 5 millioner kroner i omstillingsmidler fra fylkeskommunen.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget tirsdag ettermiddag 2,5 millioner kroner til hver av de to kommunene for å få til ny aktivitet og næringsutvikling i regionene.
  
Ekstraordinær innsats
Rollag kommune har siden 2011 fått omstillingsmidler.
Bakgrunnen er at  kommunen i de senere år har hatt en stor nedgang i sysselsettingen, noe som har hatt store konsekvenser for relativt mange innbyggere med store negative ringvirkninger.
 
Kommunen er den nest minste kommunen i Buskerud, og per 1. januar 2012 bodde det 1.383 personer i kommunen.
 
De siste årene har befolkningstallene vært synkende. Andelen over 67 år er økende og betydelig høyere enn både Numedalsregionen og fylkesgjennomsnittet.
 
Hjørnesteinsbedrift
Kongsberg Automotive (KA) avd. Rollag er kommunens største bedrift.
KA Rollag ble etablert i Rollag i første halvdel av 1970-tallet, og har siden etableringen vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen.

Bedriften har arbeidstakere fra hele Numedal.

Utfordringer for Ringerike
Ringeriksregionen har omfattende omstillingsutfordringer, en situasjon som har utviklet seg gjennom de siste 15 årene som direkte og indirekte følge av flere forhold.

Forsvarets utflytting fra regionen, nedbemanninger i bedrifter og nedleggelser av flere større industribedrifter, strukturendringer i andre næringer, eksempelvis primærnæringene, samt omfattende samfunnsmessige ringvirkninger kan knyttes til utfordringene.

Det mest alvorlige er sannsynligvis at kommunen og regionen har opplevd en omfattende kompetanseflukt ved at de som har blitt arbeidsledige som følge av de nevnte forhold, i stor grad har funnet arbeid andre steder som eksempelvis Oslo, Bærum, Kongsberg og Gardermoen.

1000 færre arbeidsplasser
Totalt har nedleggelser (2005-2011) medført til bortfall av mer enn 800 arbeidsplasser.

I 2012 ble hjørnesteinsbedriften Norske Skog Follum lagt ned. På det tidspunktet var det 356 ansatte igjen i bedriften som en gang hadde hatt mer enn 1.200 ansatte.

Den 9. januar ble det avholdt møte med sentrale politiske og administrative deltakere fra Ringeriksregionen, Innovasjon Norge IN (omstillingsenheten) og Buskerud fylkeskommune.

Det var enighet om å utarbeide en strategisk utviklingsanalyse innenfor omstillingsområdet.


Publisert 13. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.