Flere fag via internett

Det virtuelle klasserommet. Utdanningspolitikerne i fylkeskommunen utvider fagtilbudet i Nettskolen Buskerud.

Sist høst startet 60 elever fra Drammen, Ringerike, Røyken, St. Hallvard og Gol videregående skoler opp på Nettskolen Buskerud.

Opplegget ble ved årsskiftet evaluert av både elever og lærere.

Tirsdag ble politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen orientert om status.

Ikke vanlig klasserom
Hovedforskjellen fra vanlig undervisning er at undervisningen i nettskolen ikke foregår i vanlige klasserom til faste tider.

Det betyr at elevene ikke trenger å delta i en time på et bestemt tidspunkt eller sted. De kan selv velge når og hvor de vil arbeide med faget.

Elevene får oppgaver via internett, korte videoforelesninger og lenker til læringsressurser.

De lever så tilbake til læreren skriftlige svar og lydfiler.

Svært høy tilfredshet 
Evalueringen av nettskolen viser at det er svært høy tilfredshet med opplegget og opplæringen.

Elevene er særlig fornøyd med den individuelle oppfølgingen de får og god underveisevaluering.

Fremmedspråkelevene fremhever også viktigheten av studieturen til Tyskland/Frankrike/Spania. Læringsutbyttet var stort, og den bidro til å etablere et godt læringsmiljø.

Lærerne synes nettundervisning er interessant og givende, men arbeidskrevende, særlig når nye verktøy må læres og testes.

Selvstendighet og fleksibilitet
Nesten alle elevene vil anbefale nettfaget til andre elever. De fleste verdsetter selvstendighet og fleksibilitet.

For noen få kan selvstendigheten bli for krevende. Noen savner å ha elever på egen skole å samarbeide med.

Å styrke støttestrukturer rundt den enkelte elev og lage gode digitale møteplasser for elevene blir derfor et utviklingsområde for neste skoleår.

Skolene som er med, og OPUS-ene ser det store potensialet i nettundervisning og ønsker videreføring av tilbudet.

Bedre muligheter til samarbeid
I første prosjektår har det vært brukt et kommunikasjonsverktøyet til synkron (sann tid) opplæring og kommunikasjon.

Verktøyet er en del av kontorstøtte-applikasjonen som fylkeskommunen allerede eier, og betyr derfor betydelig mindre kostnader enn lisensene til det separate verktøyet som ble brukt i pilotprosjektet 2011 - 2012.

Fra neste skoleår vil elevene få fullversjon av kommunikasjonsverktøyet, som gir dem enda bedre muligheter til samarbeid med andre elever.

Nye fag
I budsjettet er det kalkulert med 2 nye fag hvert skoleår, som krever 20% ekstra ressurs til lærer, samt videreføring av 6 fag i 2013 og  8 fag i 2014, som krever 5% ekstra ressurs til lærer.

Ekstra ressurser til nettlærer inngår i avtale med lærerorganisasjonen for skoleåret 2012 - 2013, og det tas forbehold om endringer i ny avtale.

Forutsatt tilstrekkelig rekruttering, videreføres tilbudet om fremmedspråk tysk, fransk og spansk på vg3. Medie- og informasjonskunnskap, som i dag bare har elever fra Numedal videregående skole, tilbys elever på andre skoler, særlig Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Fag for voksne
Tilbudet om naturfag og engelsk for voksne videreføres. Forutsatt tilstrekkelig finansiering tilbys norsk og matematikk for voksne. Dette er fag det er stor etterspørsel etter.

Det vurderes også om den nye matematikk-ressursen kan brukes til å gi elever i grunnskolen tilbud om nettbasert forsering av løpet fra grunnskole til videregående opplæring.


Publisert 19. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.