Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Forslag til Handlingsprogram for 2014-2017 er klar for politisk behandling.

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram dekker alle oppgaver fylkeskommunen er pålagt å løse og danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til fylkestinget.

Samferdsel

Hovedinnsatsen når det gjelder samferdsel neste år er å fortsette arbeidet med å stoppe og stedvis ta igjen forfallet på fylkesvegnettet.

Buskerud fylkeskommune eier 1785 km fylkesveger, og 250 millioner kroner skal brukes til nye investeringer på fylkesvegnettet. 300 millioner kroner brukes på drift av fylkesveger og fergesambandet Svelvik - Verket. 75 km veg skal få ny asfalt.

I tillegg sluttføres/videreføres følgende prosjekt:

  • Jutebrua på fylkesveg 35 i Øvre Eiker sluttføres
  • Bogstrandhøgda på fylkesveg 40 i Rollag sluttføres
  • Ombygging av fylkesveg 283 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen startes opp
  • Geiteryggstunnelen på fylkesveg 50 i Hol skal gjennomgå en omfattende oppgradering

Dagens tilbud når det gjelder kollektivtransport videreføres i 2014.

Bogstrandhøgda
Utbedrer vegen og lager helt ny og rettere trasé. Fylkeskommunen bruker 75 millioner kroner på fylkesveg 40 mellom Helle og Lofthus i Numedal.

Utdanning

Skoletilbudene skal videreføres og utvikles videre i lys av fylkestingets vedtak om Kunnskapsskolen i Buskerud.

Hovedfokuset i Kunnskapsskolen er å maksimere læringsutbyttet og minimere frafallet.

Den har også et sterkt fokus på kunnskapsformidling gjennom kompetente lærere, og fylkeskommunen viderefører innsatsen for kompetanseutvikling, kvalitet og økt gjennomføring i opplæringen.

- Vi skal blant annet styrke og utvikle kompetansen til lærere, instruktører og skoleledere med ulike etterutdanningstiltak,  forklarer fylkesrådmann Runar Hannevold..

Fylkeskommunen skal videreføre samarbeid med kommunene og grunnskolen, med NAV, med bransje, bedrifter og opplæringskontorer.

- Vi skal intensivere innsatsen for å skaffe flere læreplasser, fortsetter Hannevold.


På investeringsbudsjettet er det satt av 475 millioner kroner til helt nytt skolebygg for Hønefoss videregående skole.

Prosjektet inkluderer også ny veg forbi skolen, ny rundkjøring ved Kvernbergsund bru, og deltakelse i planlegging av ny flerbrukshall i Schongslunden, hvor all kroppsøvingsaktivitet skal foregå.

Prosjektet er i gang og skal være ferdig desember 2014.

Regional utvikling

I fylkeskommunens arbeid med regional utvikling bidrar vi til at Buskerud skal være et godt sted for bosetting, arbeid og for de som besøker alle deler av Buskerud.

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen blant annet som oppgave å legge til rette for et konkurransedyktig og allsidig næringsliv i fylket, med vekt på verdiskaping og sysselsetting.

Som oppføling av regional planstrategi er det satt i gang arbeid med regional plan for verdiskapning og næringsutvikling.

Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess fra næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter. Planen forventes vedtatt mot slutten av 2014.

Utviklingsavdelingens arbeidsområder er mange og omfatter hovedområdene regionalutvikling, kultur og idrett, næringsutvikling, kulturminnevern og folkehelse.

Som følge av konsolideringsprosessen med flere av museene i Buskerud er den statlige støtten økt betydelig i statsbudsjettet for 2014, og fylkesrådmannen følger opp med forslag om fylkeskommunale midler slik de statlige tilskuddene forutsetter.

Handlingsprogrammet vil bli behandlet av fylkesutvalget 12.-13. november og av fylkestinget 4.-5. desember 2013. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF fremmer eget budsjett.


Publisert 5. november 2013, oppdatert 6. november 2013.