Behandler handlingsprogram for kollektivtransport

Stor oppslutning om høring. Nå skal samferdselspolitikerne behandle forslag til handlingsprogram for kollektivtransport 2014-17.

Torsdag 21. november skal hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune behandle forslag til handlingsprogram for kollektivtransport 2014 - 2017.

I handlingsprogrammet inngår de tiltak som Buskerud fylkeskommune og kollektivselskapet Brakar har ansvaret for.

Høring

Fylkestinget vedtok i juni 2012 Kollektivtransportplan for Buskerud – mot 2030. Hovedutvalget for samferdsel vedtok i mars 2013 å sende forslag til handlingsprogram for perioden 2014-17 på høring.

Resultatet av høringen viste stor oppslutning om forslaget.

LES OGSÅ: Høringsuttalelsene og sammendrag (pdf)

Det er gjort noen tilpasninger i handlingsprogrammet basert på uttalelser som er kommet inn. 

Totalt foreslås 33 konkrete tiltak/handlinger. Mange av tiltakene kan ikke gjennomføres uten økte rammer til kollektivtransporten i Buskerud.

Alternativer til satsing

Det er lagt inn fire alternativer til satsing hvis man legger dagens økonomiske rammer på 286 millioner kroner i 2013 til grunn, og hvilke nye tiltak som kan gjennomføres med henholdsvis 0, 10, 20 eller 30 mill kr i tillegg.

Alternativ 0 (dagens økonomiske rammer)

I alternativ 0 er det lagt til grunn at dagens økonomiske rammer, med justering for økte skoleskyssbehov m.m., skal videreføres.

Rutetilbud:

 • Videreføre dagens tilbud.
 • Endringer i rutetilbud gjøres med omdisponeringer.

Informasjon om kollektivtilbud:

 • Informasjonen om tilbudene videreføres som tidligere. Forsøket med sanntidsinformasjonen i Buskerudbyen videreføres.

Utredning og planlegging (men ikke gjennomføring):

 • Kollektivtilbud (for pendlere, i Buskerudbyen, reiselivets transportbehov, på ny Rv7 Sokna-Ørgenvika og flybuss Hallingdal/Ringerike – Gardermoen), bestillingstransport, miljøvennlige busser og bidra i konseptvalgutredning for Ringeriksregionen.
 • Utrede og planlegge Buskerudbypakke 2 med midler fra belønningsordningen eller Buskerudbypakke 2. 

Alternativ 1 (+ 10 mill kr)

I alternativ 1 er det listet opp hvilke nye tiltak som kan gjennomføres med 10 mill. kr i tillegg pr år.

Alle tiltak som inngår i alternativ 0 og i tillegg:

Rutetilbudet:

 • Utrede, planlegge og gjennomføre endringer i kollektivtilbudet i Røyken/Hurum fra august 2014.
 • Forsterke tilbudet i Buskerudbyen. I tillegg videreføres økt tilbud med belønningsmidler.
 • Etablere et system for bestillingstransport samt starte pilotprosjekt i 2014 . Videreutvikles fra 2015.

Priser og betalingssystem:

 • Taksttiltak for å motvirke behovet for takstøkning.
 • Billettering på mobiltelefon (smart-telefon)

Informasjon om kollektivtilbud:

 • Bedre informasjon på viktige holdeplasser og knutepunkter.

Utredning og planlegging (ikke gjennomføring):

 • Utrede pendlerbuss i Hallingdal og Numedal 2014. Utrede/planlegge kollektivtilbudet i Ringerike og Ringerike - Oslo i 2015.

Alternativ 2 (+ 20 mill kr)

I alternativ 2 er det listet opp hva som kan gjennomføres med ytterligere 10 mill. kr pr år i tillegg til de tiltak som er beskrevet i alternativ 0 og 1.

Priser og betalingssystem:

 • Nytt pris- og sonesystem i Buskerud fra august 2014.
 • Etablering av kommisjonærnett for salg av billetter.
 • Nettbutikk med salg av billetter.

Bedre informasjon om kollektivtilbud:

 • Sanntidsinformasjon i hele fylket. Investering i system avhengig av finansiering fra Buskerudbyen eller låneopptak.
 • Sanntidsinformasjon som egen applikasjon på smart-telefon.

Alternativ 3 (+ 30 mill kr)

I alternativ 3 er satsingen økt med ytterligere 10 mill. kr utover og da kan det gjennomføres enda flere nye tiltak.

Bedre rutetilbud:

 • Utvidet rutetilbud i Ringeriksregionen fra 2016.
 • Rom for ytterligere satsing på kollektivtransport i fylket allerede fra 2014.

Oversikten viser at det vil være behov for økte tilskudd/bidrag til kollektivtransporten dersom man skal ha mulighet til å følge opp målsettingene og strategiene fra kollektivtransportplanen.


Publisert 12. november 2013, oppdatert 12. november 2013.