Hardangerviddarådet er etablert

Som oppfølging av Regional plan for Hardangervidda er nå nyskapningen Hardangerviddarådet etablert.

 Dette skal være en møteplass for de viktigste offentlige aktørene rundt Hardangervidda - for dialog, erfaringsutveksling og felles oppgaver.

I Rådet sitter alle de ni Hardangerviddakommunene og de tre fylkeskommunene med sentrale politiske representanter. I tillegg er de tre Fylkesmennene og leder i villreinnemda medlemmer.

I møte den 11. oktober i år ble Lars Bjaadal fra Telemark fylkeskommune valgt til leder og Anved  Johan Tveit, ordfører i Eidfjord kommune, valgt til nestleder. Sammen med Eli Hovd Prestegaarden, ordfører i Nore og Uvdal kommune, danner disse et arbeidsutvalg under Rådet.

I den regionale planens oppfølgende handlingsprogram (vedtatt av de tre fylkestingene våren 2013) er Rådets oppgaver nærmere beskrevet.

En viktig oppgave skal være å drøfte det årlige handlingsprogrammet før det vedtas av fylkestingene. Rådet skal også påse at konkrete prosjekter i handlingsprogrammet iverksettes. Etter hvert vil Rådet få en rolle som styringsgruppe for rullering av planens arealdel.

Kommunene står foran en viktig oppgave med å overføre den regionale planens føringer til kommuneplanene. Gjennom Rådet vil det skapes en fellesarena for erfaringsutveksling om blant annet dette. 

Rådet ønsker ikke å bli et nytt arbeidskrevende byråkratisk ledd. Men Rådet vil gjerne bidra til å "løse floker" og dessuten føre dialog med sentrale myndigheter om viktige felles utfordringer. Det administrative ansvaret for Rådet ligger i dag i Buskerud fylkeskommune.

Medlemmer i Hardangerviddarådet:

Tony Kjøl, Hol kommune
Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune (medlem av arbeidsutvalget)
Dag Lislien, Rollag kommune
Steinar Bergsland, Tinn kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Steinar Langesæter, Ullensvang herad
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune (nestleder)
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland
Terje Vegard Kopperud, Buskerud fylkeskommune
Anne Sandum, Buskerud fylkeskommune
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder)
Karin S. Mathisen, Telemark fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Rasmus Laupsa Rasmussen, Hordaland fylkeskommune
Olav H. Opedal, villreinnemda

På nettsiden www.fylkesdelplan-hardangervidda.no ligger informasjon om det regionale planarbeidet og oppfølging av planarbeidet


Publisert 24. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.