Viktige innspill for utvikling av samferdsel i fylket

Konstruktive innspill og høringsuttalelser er gitt til tre strategiplaner for samferdsel i Buskerud.

Fristen er nå gått ut for å sende inn høringsuttalelser til tre viktige planer for samferdsel i Buskerud.  Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017, Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 og Handlingsprogram for FTU 2014-2017 har alle vært på høring i kommuner og hos interesseorganisasjoner. Nå starter arbeidet med å bearbeide høringsuttalelsene.

Fylkesveger på høring

Handlingsprogram for fylkeveger 2014-2017 har vært på høring fra 1.juni, og flere høringsuttalelser er mottatt fra kommuner og interesseorganisasjoner. Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midler til fylkesvegene skal brukes til i perioden 2014-2017.

Det største satsingsområdet i handlingsprogrammet er å ta igjen forfall på fylkesvegnettet.

Det er beregnet at 430 millioner kroner av forfallet tas igjen i fire-års perioden. Forfallstiltak prioriteres i hovedsak på veger med høy trafikk der forfallet er kommet langt

Les mer om innholdet i handlingsprogrammet her.

Samferdselsavdelingen starter nå arbeidet med å bearbeide høringsuttalelsene til handlingsprogrammet. Dette skjer i samarbeid med Statens vegvesen. 

-     Vi er svært takknemlige for alle høringsuttalelser vi har fått inn. Alle kommuner har sine ønsker og har ofte ulike prioriteringer. Vår jobb er å se helheten og sikre at vi følger opp Fylkesvegstrategien, sier samferdselssjef Gro R. Solberg. 

Etter planen skal handlingsprogrammet sluttbehandles i fylkestinget 4.-5-desember 2013.

Trafikksikkerhetsarbeidet løftes frem

I tillegg til trafikksikkerhet på fylkesvegnettet har fylkeskommunen også ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i hele fylket. I den forbindelse er det utarbeidet en Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023. Strategien tar utgangspunkt i den nasjonale visjonen om null drepte og hardt skadde på vegene i Norge, og  foreslår et etappemål om halvering av antall drepte i Buskerud innen 2023. Strategi for trafikksikkerhet tar for seg ulykkesutviklingen i fylket og foreslår en helhetlig strategi for hva man skal satse på i trafikksikkerhetsarbeidet fremover.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har også utarbeidet et handlingsprogram for perioden 2014-2017. Handlingsprogrammet tar for seg satsingsområder FTU selv har direkte styring med og påvirkning på, og synliggjør hvilke tiltak som gjøres innenfor hvert satsingsområde. Handlingsplanen er førende for fylkeskommunalt tilskudd til kommunale og andre trafikksikkerhetstiltak i planperioden.

-    Vi har mottatt mange høringsuttalelser og vil bearbeide disse på en skikkelig måte før vi ferdigstiller arbeidet og legger frem planene for politikerne, sier trafikksikkerhetskoordinator Marte Nes.

 Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 og Handlingsprogram for FTU 2014-2017 skal sluttbehandles i hovedutvalget for samferdsel 21.november 2013.


Publisert 3. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.