Kunnskap i sentrum

Ny rapport viser flere muligheter for samlokalisering av det videregående skoletilbudet på Kongsberg.

Høsten 2012 fikk Rambøll i oppdrag av Buskerud fylkeskommune å vurdere løsninger for samlokalisering av Kongsberg videregående skole på færre undervisningssteder (Undervisningstorget).

Denne mulighetsstudien skulle blant annet gi en avklaring på om Tinius-området kan romme Kongsberg videregående skole, ny ungdomsskole og andre aktuelle funksjoner.

En orientering om rapporten ble gitt i dagens møte i fylkesutvalget.

Skal utvikle Kongsberg sentrum
I samarbeidsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune, Kongsberg kommune og HiBu om KKP, (Kongsberg Kunnskap- og kulturpark) er det definert flere formål.

Et viktig mål er i fellesskap å videreutvikle samarbeidet mellom skoler, næringsliv og mellom de ulike skolenivåene.

Denne rapporten er et ledd i arbeidet med å se nærmere på utviklingsmuligheter på Tinius-området.

Stort nok skoleområde
Utredningen har tatt utgangspunkt i både kommunale og fylkeskommunale arealer.

Rapporten viser at det er areal nok til å samle alle funksjonene på dette området. Det forutsetter igjen at eksisterende skolebygg erstattes av moderne arealeffektive bygg.

Fullt utbygd kan Tinius-området bli et undervisningssted med så mange som 2000 elever og 400 ansatte. Dette kan skje i flere etapper og har et langsiktig perspektiv.

Det er foreløpig satt av 67 millioner til gjennomføring av mer begrensede investeringstiltak på skolebygg i Kongsberg.

For fylkeskommunen er det viktig at disse midlene brukes innenfor en mer langsiktig investeringsplan.

Denne rapporten peker på spennende muligheter som gir grunnlag for god diskusjon om samlokalisering av det videregående skoletilbudet på Kongsberg.

I fase 2 skal det utarbeides en skisse til fremdrift og etappevis utbygging, midlertidige løsninger, finansiering/organisering og eventuelt etterbruk og salg av eiendommer. Her skal nye finansieringsløsninger vurderes.

I neste fase skal de også se nærmere på de pedagogiske konsekvensene av å samle opplæringen for så mange elever på Undervisningstorget. Kapasitet for kroppsøving skal også avklares. Fase 2 avsluttes i juni 2013.

Gode dialoger med alle aktører
Fylkesordfører Morten Eriksrød mener rapporten gir gode innspill på hvilke muligheter som ligger i utviklingen av Tinius-området.

- Som skoleeier og samfunnsutvikler er de prosessene vi nå er inne i på Kongsberg både viktige og omfattende, sier fylkesordføreren.

- Et godt og fremtidsrettet videregående skoletilbud ligger til grunn for vårt ønske og ansvar om å bidra inn til Kongsbergsamfunnet, herunder også utviklingen av konseptet Kongsbergsskolen, sier han.

- Vi ser at Tinius-området gir flere interessante muligheter for kunnskapsutvikling.

Eriksrød understreker viktigheten av å ha et bredt og godt samarbeid mellom alle aktørene for prosessen fremover.

- Gjennom arbeidet med KKP skal vi ha gode dialoger og bred involvering med våre samarbeidspartnere og andre aktører.

- Vi skal være med å styrke Kongsberg sentrum som et knutepunkt for regional utvikling gjennom å skape et attraktivt område for både kunnskap-, kultur og næringsliv, sier han.

- Fylkeskommunen har en særskilt rolle som skoleeier, og fremover skal vi ha prosess og utvikling som på sikt blir det beste for Kongsbergsamfunnet, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

Rapport om Tinius-området


Publisert 31. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.