Lærerens digitale kompetanse fremmer elevens læring

Elever og lærere har deltatt i storstilt studie om sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte.

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte er blitt undersøkt i en storstilt studie i 7 fylker i Østlandssamarbeidet. Elever og lærere fra de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune har også deltatt. Dette er den største IKT-studien som er gjennomført i videregående opplæring i Norge med 17529 elever og 2524 lærere som respondenter. Kommunenes sentralforbund, KS, er oppdragsgiver, og oppdraget er gjennomført av Universitetet i Bergen med professor Rune Krumsvik som faglig ansvarlig. Denne uka ble resultatene lansert. Se presentasjoner fra lanseringen 14. mai.

Digital kompetanse og klasseledelse

Lærerens digitale kompetanse er helt avgjørende for god klasseledelse i dagens skole. Klare læringsmål og tilbakemelding er særlig viktig når IKT er i bruk. Lærerens digitale kompetanse løfter elevens læringsutbytte. Lærere med mye skjermtid har best digital kompetanse og er de beste klasselederne. Læreren er en viktig rollemodell for elevens IKT-bruk i læring. Elever har generelt for lav kompetanse i faglig bruk av IKT og digitale læringsstrategier. 

Faglig IKT-bruk

Det er nå god tilgang på IKT-utstyr på alle skoler, og studien viser at noen lærere har kommet svært langt i å utnytte teknologien på en måte som fremmer læring. Den generelle IKT-kompetansen hos lærerne er bra, men kunnskap om hvordan IKT kan tas i bruk i læring i fag er fortsatt ikke tilfredsstillende. Undersøkelsen anbefaler at det satses tungt på lærernes pedagogiske IKT-bruk og elevenes faglige IKT-bruk i tiden framover. Skoleledelsen har stor betydning for lærernes bruk av IKT. 

Langsiktig satsing

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås synes studien gir grunnlag for å styrke satsingen på  pedagogisk IKT-kompetanse i årene som kommer. Det er positivt at lærerne ønsker mer kompetanse, særlig i bruken av digitale læremiddel. "Vi har mange flinke IKT-pedagoger i Buskerud," sier Atterås, " og systematisk satsing på pedagogisk IKT  har skapt en kultur for deling og utprøving på mange skoler. Vi var tidlig ute med strategiplan for pedagogisk IKT i Buskerud, og har særlig  god erfaring med små prosjekter og deling av kompetanse og erfaring på tvers av skoler. " 

Hele rapporten på 364 sider vil bli offentliggjort om noen uker. Vi legger lenke på denne sida. 


Publisert 16. mai 2013, oppdatert 19. juni 2013.