Ønsker at flere voksne tar utdanning

Sist høst tok 600 personer voksenopplæring i Buskerud. Nå ønsker utdanningspolitikerne i fylkeskommunen at flere voksne tar utdanning.

Tirsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren en strategiplan "Voksnes læring i et livslangt perspektiv".

Strategiplanen viser utfordringer og muligheter ved voksnes læring sett i et bredt perspektiv, og skal ivareta individets behov og samfunnets behov for arbeidskraft og kompetanseheving.

Hovedutvalget vedtok også at strategien får en mer helhetlig dekning av kompetanseheving for voksne, der frivillig sektor (opplæring i studieforbundene) og ikke-formell opplæring synliggjøres og tas med i mål og strategier før videre politisk behandling.

Enklere å lære hele livet
I fjor høst tok 600 personer i Buskerud voksenopplæring, og det er fylkeskommunens ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring for voksne.

I desember 2012 vedtok fylkestinget å øke bevilgningene til voksenopplæring med 2,7 millioner.

I tillegg har fylkestinget gitt økt tilskudd til utvikling av karrieresentra i alle regioner.

Målet er at flere voksne skal ta utdanning, og at det blir enklere å lære hele livet.


Voksenopplæring
Voksenretten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år. Retten gjelder for søkeren som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

Hvis du er voksen med rett til vidaregående opplæring etter § 4A-3, skal du til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker.

Når du er tatt inn i et tilbud som er gitt av fylkeskommunen, har du fullføringsrett.

Opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis, og fylkeskommunen har ansvar for å holde voksne som får videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Skape samarbeidsarenaer
I strategien er det lagt vekt på å tenke voksnes læring i et bredt perspektiv og at det finnes mange ulike aktører innenfor feltet.

Det er nødvendig å skape samarbeidsarenaer for å sikre at voksnes læring blir best mulig tilrettelagt på tvers av ulike private og offentlige bedrifter og
institusjoner.

Strategiplanen skal denne våren behandles av Yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for regionutvikling og kultur før den sendes på høring til berørte parter.

Fylkestinget behandler saken etter høringen.

For ytterligere informasjon:
Hege Irene Fossum, fungerende leder av hovedutvalget for utdanningssektoren, 99 64 26 84.


Publisert 25. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.