Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Fra 1.mars administrer Buskerud fylkeskommune ordning for fire kommuner i fylket.

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Buskerud er et tilbud om å søke økonomisk kompensasjon dersom man har opplevd omsorgssvikt eller overgrep under kommunens omsorg  –  på barnehjem, spesialskole, i fosterhjem eller liknende.

Den gjelder personer som var plassert før 01.01. 1993 av enten Kongsberg, Krødsherad, Rollag eller Nore og Uvdal kommune.

De øvrige kommuner i Buskerud har enten hatt egne ordninger tidligere eller valgt å ikke delta i ordningen.

I vedtektene for Oppreisningsordningen i Buskerud heter det i  §1: 

«Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning  til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon og fosterhjem, under plassering av deltakerkommunenes barneverntjeneste, skoletjeneste, ppt eller forløperne for disse i perioden før 1. januar 1993.» 

Oppreisningen fastsettes individuelt etter en skjønnsmessig vurdering, og vil variere fra kr. 200 000,-  til  kr. 725 000,-.

Søknadsperiode
Søknadsperioden er fra 1. mars 2013 til 1. mars 2014.

Hvem kan søke?
Personer som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep før 01.01.1993 mens de var plassert i institusjon eller fosterhjem av en av følgende kommuner: Kongsberg, Rollag, Nore og Uvdal, Krødsherad. 

Eksempler på omsorgssvikt kan være: Mangel på ivaretakelse av behov for mat og klær, for stimulering, helsetilsyn, trygghet, trøst, nærhet og varme.

Opplevelsen av å ikke ha noen som brydde seg om dem, kjennetegner mange av de som har opplevd omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem.

Eksempler på overgrep kan være alvorlig  fysisk mishandling som slag, spark, innesperring i kjellerrom  brennemerking, andre torturliknende handlinger m.m. Eller det kan være  mildere former for fysisk maktbruk som ørefiker, klyping  og liknende.

Overgrep kan også være verbale i form av gjentatte spydigheter, nedsettende kommentarer og annen type muntlig trakassering.

I tillegg kommer de seksuelle overgrepene som utgjør et stort spekter av intime berøringer fra tukling med kjønnsorganer til gjennomført samleie og voldtekt. 

Hvordan søker man?
Det søkes skriftlig på eget skjema som kan skrives ut fra hjemmesiden (søknadsskjema) eller fås tilsendt ved henvendelse til sekretariatet for Oppreisningsordningen, telefon 95 47 44 43.

Skjemaet fylles ut i papirversjon, ikke elektronisk.  Postadresse står på skjemaet.

Dersom man trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet kan sekretariatet bistå med dette. 

Hva skjer når man har sendt inn søknad?
Søkere  vil  få en snarlig bekreftelse på at søknad er mottatt.

Deretter starter vi arbeidet med å innhente dokumentasjon på at institusjonsplasseringen(e) har funnet sted.  

De aller fleste vil bli kontaktet for et intervju, der man får anledning til å utdype nærmere.  Det som fortelles sammenfattes i en egenerklæring som skrives under på av søker etter at innholdet er kontrollert og godkjent av denne.

Det stilles ikke strenge krav til bevis for at overgrep eller omsorgssvikt har skjedd . Det er tilstrekkelig at det vurderes som sannsynlig at det har skjedd, og  søkers egenerklæring vil være det viktigste  grunnlaget.

Hvor lang tid behandlingen vil ta er vanskelig å si på forhånd,  men målet er å kunne gi  svar innen 6 måneder. Dersom dette blir vanskelig vil søker bli varslet.

Sekretariatsleder  forbereder saken for oppreisningsutvalget, og søker vil få mulighet til å uttale seg om sekretariatets framstilling av saken.

Oppreisningsutvalget  fatter  vedtak i saken.   

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Buskerud fylkeskommunes  klagenemnd.


Publisert 26. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.