Opprettelse av fylkeskommunalt foretak

Fylkestinget vedtok opprettelse av ett foretak som omfatter både nybygg, eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold og eiendomsutvikling.

Torsdag ettermiddag behandlet fylkestinget sak om etablering av fylkeskommunalt foretak innen bygg- og eiendomsforvaltningen.

Saken ble vedtatt med 22 (H/Frp/KrF) mot 21 (Ap/Sp/V/Sv) stemmer.

- Vedtaket i fylkestinget i dag er en viktig avklaring i veien videre. Nå har vi tatt noen prinsippavklaringer, slik at man kan få på plass og rekruttert en daglig leder for foretaket, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

LES OGSÅ: Utlysning daglig leder

Eiendomsportefølje på 220.000 kvm

Foretaket skal opprettes 1. januar 2014 for på en forretningsmessig god måte å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle fylkets eiendomsportefølje på 220.000 kvm.

Eiendomsporteføljen består i hovedsak av skolebygg spredt over hele fylket. Foretaket blir også ansvarlig for byggeprosjekter.

Foretaket har fra oppstart 10 ansatte, men dette vil øke til over 100 innen 2015 ved at også driftspersonell overføres foretaket.

Vedtak i fylkestinget 31. oktober:

1. Det opprettes ett foretak som omfatter både nybygg, eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold og eiendomsutvikling. Foretaket skal hete Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF.

2. Fylkestinget gir fylkesutvalget i oppgave å fremme forslag til Eierstrategi, Formålbestemmelse og vedtekter for  BFKF FKF i fylkestinget 5. desember 2013.

3. Foretaket skal følge kommunale regnskapsprinsipper. Merkantile støttefunksjoner for foretaket kan kjøpes fra økonomi- og administrasjonsstaben i fylkesadministrasjonen dersom foretaket ønsker det. Foretaket skal i dialog med eier, vurdere å kjøpe tjenester fra BFK i den grad det er hensiktsmessig for å nå BFE FKF sitt formål.

4. Hovedkontoret for foretaket skal ligge i Drammen.

5. Det legges til grunn at styret får 5-7 medlemmer hvorav en valgt av og fra de ansatte. Styret forutsettes å ha relevant faglig bakgrunn som spesifisert i saksframlegget. Fylkesrådmannen bes bistå fylkesordfører med å foreslå kvalifiserte kandidater. Styret velges på neste fylkesting.

6. Ansatte i bygge- og eiendomsseksjonen overføres til foretaket når daglig leder starter. Øvrig personale overføres foretaket senest ved utgangen av 2. tertial 2014.

7. Det forutsettes at ansatte som overføres til foretaket viderefører sitt medlemskap i Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse.


Publisert 31. oktober 2013, oppdatert 1. november 2013.