Over 330.000 innbyggere i 2030

Fylkeskommunen har utarbeidet en egen framskrivning av folketallet. De neste 20 årene vil det være behov for over 32.000 nye boliger.

For første gang har Buskerud fylkeskommunene utarbeidet en egen framskrivning av folketallet i Buskerud.

- Våre beregninger viser at Buskerud vil passerer 300.000 innbyggere i 2020 og ha over 334.000 innbyggere i 2030, sier rådgiver Espen Karstensen i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Framskrivningene viser at det er aldersgruppene mellom 60 og 85 år som får den største veksten framover.

Karstensen forteller at den nye statistikkbanken som 16 av landets fylkes står bak, www.Fylkesprognoser.no, gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030.

Nettstedet er en pilot og er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene, Kommunal- og regionaldepartementet og SINTEF Teknologi og Samfunn.

Les også: Rapport om befolkning i Buskerud 2012-2030
Les også: Rapport om bolig i Buskerud 2012-2030
Les også: Rapport om arbeidsliv i Buskerud 2012-2030

Økt behov for bolig og arbeid
Flere innbyggere innebærer et økt behov for nye boliger.

- Våre prognoser viser at det fram mot 2030 vil være behov for over 32.000 nye boliger i fylket, sier Karstensen.

Karstensen understreker at metoden som benyttes for å anslå boligbehovet i framtiden har sine klare begrensninger, og er hovedsakelig basert på den framskrevne befolkningsmengden.

Flere innbyggere fører også til behov for flere arbeidsplasser. Fylkeskommunen forventer at arbeidsstyrken i Buskerud vil vokse med over 27.000 personer fram mot 2030.

- Den yrkesaktive delen av befolkningen øker mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen, forklarer han.

- En viktig grunn til dette er at antall pensjonister vil øke mye de neste årene, fortsetter Karstensen.

Innvandring bidrar mye
Befolkningsveksten i Buskerud har vært høy de siste ti årene. Fra 2002 til 2011 økte befolkningen med nærmere 24 000 innbyggere.

Særlig de fire siste årene av denne perioden var befolkningsveksten høy.

- Den store økningen i befolkningsmengden de siste årene kan hovedsakelig forklares med høy netto innvandring fra utlandet, særlig fra Øst-Europa, sier Karstensen.

- Våre framskrivninger de neste 20 årene bygger på en antagelse om at nettoinnvandringen vil avta noe i forhold til dagens situasjon, sier han.

- Hvorvidt dette faktisk inntreffer er avhengig av en rekke faktorer som er vanskelig å forutsi, for eksempel konjunkturer i verdensøkonomien, avslutter Espen Karstensen.

Prognosene bygger på de samme forutsetningene som SSBs middelalternativ (MMMM).


Publisert 1. februar 2013, oppdatert 4. juli 2013.