Rapport om løkkelandskapet på Kongsberg

Løkkelandskapet på Kongsberg er unikt i norsk og nord-europeisk sammenheng. Nå er 16 områder kartlagt og verdivurdert.

Regionalt kulturminnevern i fylkeskommunen har ferdigstilt en rapport om løkkelandskapet på Kongsberg, og i denne også verdivurdering av den bevarte, spesielle kulturarven.  

Løkkene er spor etter denne agrare utmarksutnyttelsen omkring byen i perioden 1623 og fram til 1960-tallet.

Sporene vises som eiendomsskiller  i form av steingjerder, som fegater etter husdyrdrift mellom bygårdene og utmarka, og som rydningsrøyser på de ryddede flater som i hovedsak ble spadd for hånd.

Gruvearbeiderfamilienes slit er nedtegnet noe i de skriftlige kilder som forteller om den norske bergverkshistorien på Kongsberg, men sterke er disse fysiske spor som bidrar til å berike både landskapet, historien og det unike ved Kongsberg.  

Buskerud fylkeskommunes rapport inneholder 16 områder som representerer ulike deler av løkkelandskapet.

Prosessen er en oppsummering av kunnskap innsamlet gjennom flere år og med innspill fra Kongsberg kommune, Norsk Bergverksmuseum og Lågdalsmuseet.

Formålet med rapporten er å skape forutsigbarhet i arealdisponering i lys av fremtidig  mulig bevaring av et representativt utvalg. Formålsparagrafen i Kulturminneloven er vektlagt med hensyn til å sikre kildeverdier og for å muliggjøre god fritidsbruk inklusive berikende opplevelsesverdier.

Prosessen har resultert i en rapport der 16 bevaringsområder er gjennomgått, beskrevet og kartfestet. Anbefalt virkemiddelbruk er foreslått og vår ferdigstillelse er gjort i forbindelse med rullering av arealdelen av kommuneplan for Kongsberg kommune. 

Les rapporten


Publisert 19. september 2013, oppdatert 19. september 2013.