Ros fra fylkesmannen

Ros til skoler for godt arbeid for å sikre elevenes læringsmiljø. Numedal videregående skole ble spesielt berømmet.

Tirsdag ble politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune orientert om tilsyn som Fylkesmannen har hatt ved fire videregående skoler i fylket.

Bakgrunnen er at Fylkesmannen i Buskerud våren 2013 gjennomførte oppfølgingstilsyn på opplæringslovens § 9a-3 etter et tidligere tilsyn våren 2011 ved fire skoler:

  • Drammen videregående skole
  • Lier videregående skole
  • Numedal videregående skole
  • Røyken videregående skole

Fylkesmannens besøk ved skolene ble gjennomført i mai. Ved den enkelte skole ble det gjennomført intervjuer/samtaler med elever, rådgivere, kontaktlærere for ulike trinn, rektor/ass rektor og avdelingsledere.

I tillegg har to rådgivere fra utdanningsavdelingen blitt intervjuet.

I forbindelse med fylkesmannens tilsyn av elevenes psykososiale læringsmiljø på de fire skolene ble det gitt ros til alle skolene for godt arbeid for å sikre elevenes læringsmiljø.

Numedal videregående skole ble spesielt berømmet for god dokumentasjon og tett oppfølging av saker.

Fylkesmannens funn ved skolene kan oppsummeres slik:

  • Ansatte ved skolen undersøker forholdene dersom de mistenker at en elev er utsatt for krenkende atferd, og det er lav terskel for å varsle skoleledelsen om dette.
  • Ansatte ved skolen griper inn hvis det er nødvendig og mulig, og de tar også kontakt med foresatte.
  • Rutinene for å treffe enkeltvedtak er kjent for de ansatte og de følges.
  • Elever og foresatte gjøres kjent med disse rettighetene når det oppstår saker.

Fylkesmannens konklusjon er at det ikke er avdekket lovstridig praksis under temaet individuelt rettet arbeid.

Fylkeskommunens ansvar
Selv om opplæringsloven legger ansvaret på skoleledelsen for den daglige gjennomføringen og etterlevelsen av de kontrollerte reglene, er det fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret.

Det er fylkeskommunen som skoleeier som skal sørge for at skoleledelsen ved hver enkelt skole oppfyller kravene og pliktene i loven, og at de tilbyr de tjenester og aktiviteter som loven omhandler.


Publisert 27. august 2013, oppdatert 27. august 2013.