Tilskudd til friluftsliv

Buskerud fylkeskommune forvalter de statlige friluftslivsmidlene i fylket. Søknadsfristen er 15. januar.

Tilskudd til sikring av friluftsområder (Søknadsfristen er 15. januar)
Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Med sikring av friluftsområder menes at områder som skal brukes intensivt til friluftsliv kan kjøpes eller det kan inngås evigvarende avtaler om bruksrett (servituttavtaler). Her kan staten bistå kjøpet eller servitutten med 50 % eller 100 % av kostnadene (avhengig av om området har lokal eller regional verdi). Områder som ligger i nærheten av boligområder, skoler/barnehager eller er en del av grønnstrukturen i byer/tettsteder er særlig viktige å få sikret. 

Les mer

Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftsområder (Søknadsfrist er 1. februar)
Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder. Områder og turveier i og ved byer og tettsteder vil bli prioritert, og tiltak som fremmer universell utforming, fritidsfiske og synliggjør kulturminner vil bli prioritert. Tiltakene skal også være i tråd med prinsippene om naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Bare søknader i tråd med godkjent forvaltningsplan vil bli vurdert. 

Les mer

Tilskudd til aktivitetstiltak (Søknadsfrist 1. februar) 
Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som er registret i Enhetsregistere kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Det er utarbeidet Lokale retningslinjer for Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) i Buskerud som gjelder ved prioritering av søknader.

Les mer

 

Spørsmål angående søknadsordningen eller friluftslivsoppgaver generelt kan rettes til Buskerud fylkeskommune ved Lise-Berith Lian.


Publisert 16. desember 2013, oppdatert 16. desember 2013.