Vedtok planprogram for verdiskaping og næringsutvikling

- Viktig at programmet tar innover seg de ulike utfordringene og mulighetene som vårt fylke har.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget planprogram for regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.

Arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er forankret i regional planstrategi for 2013-2016.

LES OGSÅ: Planprogram regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling

Hensikten med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud.

- Som politiker har det vært veldig interessant å kunne jobbe i sammen med næringslivet, med å definerer hvilke områder det skal utarbeides regionale planer for, sier Ole Johnny Stavn (Sp), medlem av fylkesutvalget og i styringsgruppen for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. 

- En viktig faktor er å skape et engasjement, som gjør at vi som politikere og næringsliv tar eierskapet til den endelige planen, og på den måten bruker det videre til verdiskapning og næringsutvikling, fortsetter Stavn.

Bred involvering

Planprogrammet ble sendt på høring av fylkesutvalget 20. august, med høringsfrist 4. oktober. Det ble holdt høringsmøte på Kongsberg 27. september med god deltagelse.

Det er innkommet 17 høringssvar, og det har vært en bred prosess for involvering i planprogramfasen.

- For meg har det vært viktig at planprogrammet tar innover seg de ulike utfordringene og mulighetene som vårt fylke har, og på den måten resulterer i et planverk som blir brukt i fremtiden, sier Stavn.

Planprogrammet fokuserer på følgende temaer:

  • Samferdsel, en sentral rammebetingelse for næringslivet. I planarbeidet vil det utledes begrensede tiltak. Det vil utredes en strategi for hvordan næringslivet kan samspille for å påvirke samferdselsprioriteringer.
  • Kompetanse, det vil si kvalitet og relevans på bedrifters mest sentrale innsatsfaktor, nemlig arbeidskraft.
  • Innovasjon og FoU innebærer å skape verdier på nye måter. Å omsette nye ideer er avgjørende for bedrifters og regioners konkurranseevne og er potensial for økonomisk vekst. Derfor er innovasjon også viktig for å løse andre samfunnsoppgaver.
  • Entreprenørskap, som i likhet med innovasjon, handler om å skape noe nytt, men med hovedvekt på å etablere ny virksomhet.
  • Klynger og nettverk, som omhandler hvordan ulike aktører evner å utvikle samarbeid basert på komplementær kompetanse eller utvikling av fellesgoder.
  • Vertskapsattraktivitet som handler om hvordan man skal mobilisere og tiltrekke seg arbeidskraft og næringsliv/investeringer. Dette kan sees på som en rammebetingelse for næringslivet, men også en samfunnsmessig tilnærming til arbeid med næringsutvikling.

- Spennende prioriteringer

Nå starter arbeidet med å lage visjon og hovedmål, samt delmål for alle de utvalgte temaområdene og gode strategiske tiltak for å fylle målene.

- Planprogrammet er rammer og planen for planen. Det er innenfor de valgte temaene stort handlingsrom og spennende prioriteringer og valg som må gjøres, sier Bente Bjerknes, teamleder næringsutvikling i fylkeskommunen.

- Det er nå vi kommer til å jobbe med konkret innhold. I perioden som kommer vil det legges opp til brei medvirkning og forankring for å sikre at målsettinger og strategiske tiltak blir gode, sier Bjerknes.

Tidsrammen for planarbeidet er at innspill og innhold legges i løpet av våren og formell høringsperiode er tidlig høst. Planen skal til vedtak i fylkesting i desember 2014.

Følg planarbeidet og relevante tema på facebooksiden Verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud..


Publisert 28. november 2013, oppdatert 28. november 2013.