Buskerud, Telemark og Vestfold møtes

Felles fylkesutvalgsmøte. Avlastningsstrategi for Oslo-området er et av temaene.

Møtet finner sted i Tønsberg 15. - 16 august.

Den antatt sterke befolkningsveksten i Oslo-regionen i årene som kommer stiller naboregionene overfor både utfordringer og muligheter, og reiser derfor problemstillinger som er felles for de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV).

I følge Statistisk sentralbyrå sine framskrivninger vil Oslofjord-fylkene innen 2030 nå 2,6 millioner innbyggere, som innebærer en befolkningsvekst på 600 000.

Veksten antas hovedsakelig å finne sted i Oslo og Akershus (64 %), mens øvrig vekst vil fordele seg jevnt over det midtre kjerneområdet i Buskerud, Østfold og Vestfold.

Med antatt befolkningsvekst som utgangspunkt, kan det ligge an til at Storbyregionen Oslo vil få behov for avlastning i omkringliggende regioner.

BTV består av regioner med ulikheter, men likevel med felles visjoner om konkurransedyktighet og bærekraftig vekst (jfr. fylkenes Regionale planstrategier).

Et felles mål utledet av dette kan da være å hindre at Østlandsområdet kommer i skyggen av vekstimpulsene i det sentrale Oslo-området.

Felles plattform for avlastningsstrategi for BTV-regionen kan ta utgangspunkt i et mål om å legge til rette for egenbasert vekst i arbeidsplasser og næringer, som samtidig tar hensyn til globale miljø- og klimautfordringer.


Publisert 15. august 2013, oppdatert 15. august 2013.