Vil ha lang tunnel

Ny trasé for E-16 Skaret-Hønefoss. Fylkesutvalget vil ha lang tunnel fra Kroksund til Bymoen.

Onsdag ettermiddag behandlet politikerne i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune nytt trasévalg E-16 Skaret-Hønefoss.

Politikerne vedtok som innstilt følgende:

  • Fylkesutvalget understreker at det er svært viktig for den framtidig utviklingen av Ringeriksregionen at trase for E-16 blir vedtatt og bygget.
  • Kommunedelplanen for E-16 er i tråd med regional planstrategi.
  • Ved valg av grønn korridor er det en forutsetning at det planlegges og gjennomføres utbedring av fv-35 evt. ny tilførselsveg fra krysset ved Styggedalen til Hønefoss sentrum. Tiltaket må inngå som en del av E-16 utbyggingen.

I tillegg fikk Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti flertall for nytt punkt 4/5:

  • Fylkesutvalget har vurdert korridorforslagene A1a og A1b samt A12b som spesielt utfordrende med hensyn til kulturlandskap og kulturminner i områdene Fekjær-Bymoen samt Norderhov, og vil ikke anbefale disse.
  • På bakgrunn av dette synes A12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen med trafikksikker ankomst til Hønefoss sentrum som det beste alternativet.

- Viktig for Ringeriksregionen
- Det er viktig for hele regionen at vi får ny veg. Vegen slik den er i dag er farlig, det er til enhver tid forbundet med stor risiko å kjøre på vegen, sier medlem i fylkesutvalget, Christopher Wand (H).

-En ny, bedre og kortere veg er det beste for bygda med tanke på arbeidsplasser og miljøet, fortsetter han.

Arbeiderpartiet støttet bare de to første punktene, men foreslo følgende nye punkter, som falt:

  • Fylkesutvalget anbefaler at ny E-16 blir lagt i blå korridor. Fylkesutvalget kan akseptere grønn korridor.
  • Gode avkjøringsmuligheter til Hønefoss må inngå som en del av E-16-utbyggingen.

- Det er viktig å finne gode løsninger med tanke på miljø, kulturminner og ikke minst på framkommeligheten av transporten som skal foregå på vegen, sier medlem i fylkesutvalget, Anne Sandum (Ap).

- Hønefoss er en by med regionfunksjon for området og det å ha gode avkjøringsmuligheter til Hønefoss er veldig viktig, fortsetter Sandum.

Mye trafikk
Dagens E-16 fra Akershus grense til Hønefoss har variabel og stedvis dårlig standard.

Trafikkmengden er høy, og det er kapasitetsproblemer, spesielt i helgene. E-16 er en av de mest ulykkes utsatte riksvegene i Buskerud.
Hole og Ringerike kommuner er planmyndigheter kommunedelplan E-16 Skaret/Hønefoss er lagt på høring med høringsfrist 14. mars.

Konsekvensutredningen inneholder alle alternativ som er vurdert, men det er bare 4 alternativ som det er utarbeidet plankart for. Fylkesmannen i Buskerud har varslet innsigelse til alle alternativene.

Publisert 6. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.