God dialog om areal- og transportbehov

Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Vegvesenet og kommunene Lier og Drammen drøftet utfordringer knyttet til areal- og transportbehov for området Brakerøya-Lierstranda.

Tirsdag formiddag møttes representanter for Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og kommunene Lier og Drammen i fylkeshuset for å drøfte hvordan man kan få gode løsninger som skal gi best mulig bidrag til samordnede areal- og transportbehov.

- Det har vært et veldig nyttig møte med de forskjellige nivåer i planprosessene som å utvikle en ny fjordby, og de utfordringene som ligger der sett i et regionalt perspektiv, sier ordfører i Lier kommune, Helene Justad.

Bakgrunnen for at partene møttes er at det foreligger store utviklingsplaner for Brakerøy-Lierstranda som berører lokale- og regionale myndigheter.

Det planlegges blant annet variert bolig- og næringsvirksomhet samt nytt sykehus. Kortsiktige og langsiktige utfordringer når det gjelder havn for utskiping av tømmer ble også drøftet i møtet.

- Det er viktig at ulike parter møtes, og jeg synes vi fikk utvekslet god informasjon om ulike deler av den prosessen som nå kommunene er i gang med, sier Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud.

- Det er viktig at vi møtes igjen for å se på konkrete løsninger. Dette er jo et stort felt, det dreier seg om hele arealdisponeringen rundt fjordbyen, sier Bjørnøy.

Fylkesordfører Morten Eriksrød synes det var et godt møte der man fikk utvekslet informasjon.

- Det er som Bjørnøy poengterer, store og tunge prosjekter som ligger på beddingen i dette området, og da skal vi fortsette denne gode dialogen slik at vi kan få de best mulige løsningene, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 2. september 2014, oppdatert 2. september 2014.